ብሉጽ ዝርዝር እቲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዚርከብ ብሉጽ ድኳናት

ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ጽቡቕ ድኳን ቀተልቲ ትደሊ እንተ ኣሊኻ ምርጫኻ ኺበላሾ እዩ። እዛ ኸተማ እዚኣ ኻብባህላዊ ስጎ ጀርመን ኣትሒዝካ ኽሳዕ እቲ ኻብ መላእ ዓለም ዚመጽእ ፍልይ ዝበለ ጥዑም ምግቢ እተፈላለየ ዓይነት ስጋ እያ እተዳሉ ። ኣብዚ ኣብ ሎግ እተላእከ ጽሑፍ ምስቲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዚርከብ ብሉጽ ድኳናት ቀተላ ኸነላልየካ ኢና።

1. ሽሪነር ዘዳለዎ ጽቡቕ ስልማት ፦ እዚ ድኳን እዚ ኻብ 1952 ኣትሒዙ ኣብ ንግዲ ይካየድ ኣሎ ፣ ከም እኒ ብራትዎርስት ክናክወርስት ጻዕዳ ስጎ ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ልዕሊ 100 ዓይነት ስልማት ድማ ይህብ እዩ ። ሽሪነር ብኸም እተጠብሰ ስጋ ስጋ ስጋ ሓሰማ ደርሆ ዝኣመሰለ ሓድሽ ስጋኡ እውን ይፍለጥ እዩ። ኣብዚ ቦታ እዚ ጅብና እንጌራ ኣድሪ ከምኡውን ካልእ ናይ ጀርመን ፍሉይ ነገራት ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ።

2. ቤልካምፖ ስጋ ፦ ቤልካምፖ ኣብ ሰሜናዊ ካሊፎርንያ ኣብ ዚርከብ ሕርሻኦም ካብ ዚዓብዩ እንስሳታት ስጋ ዚህብ ቀዋሚ ድኳን እዩ ። እቶም እንስሳታት ምስ ጅር ብዚሰማማዕ መገዲ ይሕለዉ ሳዕሪ ይምገቡ ብዘይ ሆርሞናት ወይ ጸረ ነፍሳት ከኣ ይሕከሙ እዮም። ቤልካምፖ ስጋ ስጋ ሓሰማ ገንሸል ደርሆ ከምኡውን እተሓወየ ስጋ ስጋ ስጋ ባኮን ከምኡውን ሓሸርበሸር ኣለዎ። ኣብዚ ቦታ እዚ ሓድሽ ሳንድዊች ሰላታ ከምኡውን መረቕ ክትሕጐስ ትኽእል ኢኻ።

Advertising

3. ስጋ ሃንቲንግተን ፦ ስጋ ሃንቲንግተን ካብ 1986 ኣትሒዙ ኣብቲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዚርከብ ህቡብ ዕዳጋ ሓረስቶት ዚሽየጠሉ ባህላዊ ድኳን እዩ ። እቲ ቐተልቲ ነፍሲ ዚሽየጠሉ ድኳን ካብ ከም ስጋ ኣንገስ ስጋ ሓሰማ ኩሮቡታ ከምኡውን ናጻ ደርሆ ዝኣመሰለ ኣብቲ ኸባቢ ዚርከብ ሕርሻታት ብሉጽ ስጋ የቕርብ እዩ። ከም ቢሰን ሰገን ሓርገጽ ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ናይ ጸወታ ስጋ እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ስጋ ሃንቲንተን ኣብ ንቑጽ እርጋን እውን ፍሉይ ክእለት ኣለዎ ፣ እዚ ሜላ እዚ ኸኣ ነቲ ስጋ ዝያዳ መቐረት ከም ዚህልዎ ይገብር ።

4. ኣብ ልዕሊ እንዳ ቐተልቲ - ኣብ ላዕሊ እተቘርጸ ድኳን ኣብ ፍርያት ስጋ ኢደ ጥበበኛታት ዜተኵር ዘመናዊ ድኳን እዩ ። እቲ ቐራቢ ዚሽየጠሉ ድኳን ምስተን ንእንስሳታቶም ብስነ-ምግባራውን ኢኮሎጅያውን መዳይ ዜዕብያ ንኣሽቱ ናይ ስድራቤት ትካላት እዩ ዚዓዪ። ከም እኒ ስጋ ዋጉ ስጋ በርክሺር ገንሸል ካብ ኒው ዚላንድ ዝመጸ ገንሸል ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ እተፈላለየ ዓይነት ስጋ ኣሎ። ብዘይካዚ ኣብ ቤትካ እተሰርሐ ስጎ ፉል ዜፍርህ ምግቢ ኽትዕድግ ትኽእል ኢኻ ።

5. ግወን ባቸር ድኳንን ቤት ምግብን ፦ ግወን በቲ ኸሻኒ ከርቲስ ስቶን እተመስረተ ውቁብ ድኳንን ቤት ምግብን እያ ። እቲ ቐራቢ ዚሸጦ ድኳን ካብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካን ኣውስትራልያን ኣውሮጳን ዚመጽእ ብሉጽ ስጋ እዩ ። ሓድሽን ብዕድመ ዝደፍአን ስጋ ስጋ ስጋ ሳላሚ ፓቴ ከምኡውን ካልእ ተነቃፊ ነገራት ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ። እቲ ቤት ምግቢ በብመዓልቱ ብፈሓም እተሰርሐ ምግቢ የቕርብ እዩ ።

Hollywood Schild in Los Angeles.