Butcher-Curator.com - እቲ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ መራሒ ቐተሎ ።

Butcher-Curator.com ነቶም ኣብ ጥቓኻ ዘለዉ ቐተልቲ ነፍሲ ዚመርሓካ ቐንዲ መምርሒ እዩ። ኣብ ወብ ሳይትና ጠቓሚ ሓበሬታ ምኽርታት ሽጣራታት ከምኡውን ብዛዕባ ስጋን ቀተልትን ዚገልጽ መሳጢ ጽሑፋት blog ኽትረክብ ኢኻ።

ወትሩ እዋናዊ ምእንቲ ኽትከውን መሐበሪ ንግድና ብቐጻሊ ይመሓየሽን ይሰፍሕን ኣሎ። ምሳና ኣብ ከባቢኻ ሓደስቲ ቐተልቲ ነፍሲ ርኸብ እሞ ነነቓቕሓካ።

ከም ኦፐሬተርካ መጠን ToNEKi-Media.com ስለ ዚህልወካ Butcher-Curator.com ወትሩ ብሉጽ ትሕዝቶ ኸም ዜጋጥመካ ርግጸኛ ኽትከውን ትኽእል ኢኻ።
 
Butcher-Curator.com ብዛዕባ እቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ብሉጻት ቀተልቲ ነፍሲ ሰፊሕን እዋኑ ዚገልጽ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ይህበካ።

ባህላዊ ቐታል ነፍሲ ዀነ ዘመናዊ ድኳን ቀራቢ ትደሊ እንተ ኣሊኻ ነዚ ዅሉ ኽንረኽቦ ንኽእል ኢና።

Advertising

ወብ ሳይትና ብቐሊሉ ኣንፈቱ ኺፈልጥ ይኽእል እዩ ፣ ቅኑዕ ምርጫ ኽትገብር ዜድልየካ ኣገዳሲ ሓበሬታ ድማ ይህበካ እዩ ።

ብተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢንዱስትሪ ስጋ ዚርአ ሓድሽ ኣንፈትን ምዕባለታትን ዚገልጽ ዜሐጕስ ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ ሓሳባት ክትረክብ ኢኻ።

ነቲ ናይ ንግዲ መሐበሪና ብቐጻሊ ብምስፋሕን ብምእራምን ወትሩ እዋኑን ብሉጽን ኣጋጣሚታት ከም እትረክብ ርግጸኛ ኽትከውን ትኽእል ኢኻ። Butcher-Curator.com ምብጻሕ እሞ ኣብ ጥቓኻ ብሉጻት ቀተልቲ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ብሉጻት ቀተልቲ ርኸብ።

Butcher-Curator.com ሓደ ስጕምቲ ወሲዱ ዝርዝር እቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ብሉጻት ቀተልቲ ጥራይ ዘይኰነስ ርእይቶ ኻልኦት ዓማዊል ምእንቲ ኽትርእን ናይ ገዛእ ርእስኻ ድግማ ምእንቲ ኽትገድፍን እውን ናይ መዐቀኒ መዳይ ይህበካ። እዚ ኸኣ ቅድሚ ምብጻሕካ ብዛዕባ እንዳ ቐራጺ ሰፊሕ ስእሊ ንኽትረክብ ኣጋጣሚ ይኸፍተልካ።

ወብ ሳይትና ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝቐረበ ኣጋጣሚታትን ዕቤትን እቶም ቀተልቲ እውን ይሕብሮ እዩ ፣ ስለዚ ወትሩ ብሉጽ ውዕል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ።

ብዘይካዚ ስጋ ንምድላው ዚሕግዝ እተፈላለየ ዓይነት ምግቢ ኽትረክብ ኢኻ ፣ በዚ ኸምዚ ድማ ብእተኻእለካ መጠን ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ ።

Butcher-Curator.com ኣብ ጥቓኦም ብሉጽ ድኳን ቀራዲ ዚደሊ ዝዀነ ይኹን ሰብ ናይ መጀመርታ ምርጫ እዩ ።

በቲ ሰፊሕ ናይ ንግዲ መሐበሪናን ጠቓሚ መወከሲታትናን ጌርና ዜድልየካ ዘበለ ብሉጽ ድኳን ቀምሽ ንኽትረክብ ክንሕግዘካ ኢና።

ዓለምለኻዊ መሐበሪ ሓጥእ ።

Butcher-Curator.com ኣብ ዝሃለኻ ትሃሉኻ ኣብ ከባቢኻ ብሉጽ ድኳናት ቀተሎ ንኽትረክብ ዚሕግዘካ ብሉጽ ዓለምለኻዊ መራሒ ቐተሎ እዩ።

ናይ ንግዲ መሐበሪና ኻብ እተፈላለያ ሃገራትን ዞባታትን ንዝመጹ ቐተልቲ ነፍሲ ዝሽፍን ኢዩ ወትሩ እዋኑን ዝዓበየን ውዕል ምእንቲ ኽትረኽቡ ድማ ብቐጻሊ እናሰፍሐ ኢዩ ዝኸይድ ዘሎ።

ብዘይካዚ ብዛዕባ እቲ ኻብ ቀተልቲ ነፍሲ ዚቐርበልካ እዋናዊ ኣጋጣሚታትን ዕቤትን ክንነግረካ ኢና ፣ ስለዚ ወትሩ ብሉጽ ውዕል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ።

ኣብ ከባቢኻ ብሉጽ ድኳናት ቀቲልካ ንኽትረክብ ዚሕግዘካ ዓለምለኻዊ መራሒ ቐተሎ Butcher-Curator.com።

ኣብ ፍልጠት እተመርኰሰ ውሳነ ኽትገብርዜድልየካ ዘበለ ዅሉ ንህበካ ካብቲ ዝዓደግካዮ ስጋ ድማ ብዝበለጸ መገዲ ኽተጠቐምናሉ ንኽእል ኢና።

ኣብ ካልኦት ሃገራት ዚነብሩ ጨካኛታት ።

ኣብ ካልኦት ሃገራት ዚነብሩ ጨካናት ቀረብ ዓይነት ስጋ ከምኡውን ሜላ ምድላው እተፈላለየ ኪኸውን ይኽእል እዩ ።

ንኣብነት ኣብ ከም ፈረንሳን ስጳኛን ዝኣመሰላ ገሊአን ሃገራት ብሉጽን ኣብቲ ኸባቢ ዚርከብን ንጥረ ነገራት ኣብ ምጥቃምን ስጋ ኣብ ምድላውን ብዙሕ ኣትኵሮ ይግበር እዩ።

ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ገሊኡ ዓይነት ስጋ ወይ ዞባ ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ክኢላታት ቀተልቲ ኽትረክብ ኢኻ።

ኣብ ከም ኣርጀንቲናን ኣውስትራልያን ዝኣመሰላ ኻልኦት ሃገራት ከብቲ ናይ ምፍራይ ልምዲ ስለ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ስጋ ብዕራይ ይጥቀሙ እዮም።

ኣብ ከም ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ዝኣመሰላ ኣብ እስያ ዚርከባ ሃገራት ከም ስጋ ኮቤ ወይ ቡልጎጊ ዝኣመሰለ ፍሉይ ነገራት ኣብ ምድላው ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ቀተልቲ ኣለዉ ።

ኣብ ከም ህንድን ፓኪስታንን ዝኣመሰላ ሃገራት ስጋ ሃላል የዳልዉ እዮም ፣ እዚ ኸኣ ብመሰረት ሕጊ እስላም ነቲ ስጋ ንምሕራድ ዚሕግዝ ፍሉይ ሜላ እዩ ።

ዓይነት እንዳ ቐራጽ እውን ኣብ ግዝፍን ዓይነትን ከተማ ኻባኻ ወይ ዞባ ኺምርኰስ ይኽእል እዩ።

ኣብ ገጠራት ንኣሽቱ ገፈፍቲ ቐተልቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኺርከቡ ኸለዉ ኣብ ከተማ ኸኣ ስጋ ዜቕርቡ ዓበይቲ ኸተማታትን ሱፐር ማርኬትን ብብዝሒ እዮም ዚነብሩ ።

Butcher-Curator.com ብዛዕባ እቶም ኣብ እተፈላለያ ሃገራትን ዞባታትን ዚርከቡ ብሉጻት ቀተልቲ ነፍሲ ሰፊሕ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ይህበካ ዜድልየካን ዚጥዕመካን ቀተልቲ ኽትረክብ ድማ ይሕግዘካ።

ካልእ ኣብነት ከኣ ጀርመን እያ ፣ ኣብኡ ኸኣ መብዛሕትኡ ግዜ ስጎ ኣብ ምድላው ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ቀተልቲ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ ።

እዞም ቀተልቲ እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ብመሰረት ባህላዊ ምግብን ሜላታትን ከም ብራትዎርስት ስጎ ጸላም ከብዲ ከምኡውን ስጎ ደም ዝኣመሰለ እተሓወየ ስጋ እዮም ዚመርጹ ።

ኣብ ጀርመን ካብ ጅር ዚበቅዕ ስጋን ስጋን ዚህቡ ብዙሓት ቀተልቲ ኣለዉ።

ኣብ ከም ዴንማርክን ሽወደንን ዝኣመሰላ ሃገራት ስካንዲነቭያ እዞም እንስሳታት እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብኡ ስለ ዚቕመጡ ኣብ መስርሕ ኣባጊዕን ስጋ ኣጣልን ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ቀተልቲ ኽትረክብ ኢኻ።

ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ገማግም ባሕሪ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ስለ ዘሎን ዓሳታት ኣብ ኣመጋግባ ኣገዳሲ ግደ ስለ ዘለዎምን ኣብ ምድላው ዓሳ ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ገፈፍቲ ዓሳ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ከም ብራዚልን ቺለን ዝኣመሰላ ኣብ ደቡብ ኣመሪካ ዝርከባ ሃገራት ስጋ ኣብ ምድላው ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ቀተልቲ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ ከመይሲ ኣብኡ ስጋ ምቝራጽ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ዝጸንሐ ኢዩ ።

ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ዕየት ኣብ ምድላው ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ቀተልቲ ኽትረክብ ኢኻ ከመይሲ እዚ ስጋ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብኡ ኢዩ ዝብላዕ ።

ከምቲ ኽትርእዮ እትኽእል እተፈላለያ ሃገራት ምስ ቀተልቲ ዚተሓሓዝ እተፈላለየ ልምድታትን ኣጋጣሚታትን ፍሉይ ነገራትን ኣለወን ፣ ኰይኑ ግና Butcher-Curator.com ነዚ በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ እዚ ኽትፈልጦን ንዓኻ ዚበቅዕ ቀተል ክትረክብን ኣጋጣሚ ይኸፍተልካ እዩ ።

 

ካብ ToNEKi-Media.com እተላእከ ኣገልግሎት

ርእይቶ ወይ ድሌት እንተ ኣልዩካ ኣብ ዲስክዶርድ እውን ክትረኽበና ትኽእል ኢኻ ToNEKi-Media.com ኣኼባ ።

ኣፕሊኬሽን ኣንድሮይድና ኻብ ናይ ጎልጋል Play Store እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ነቶም ተጠቀምቲ ኣብያተ-ምግብን ሸቃጦ ሸቐጥትን ዚኸውን ብኢንተርነት ዚሽየጠሉ ድኳን ቢ2ቢ በጃኹም ምብጻሕ ግቡ።

ብፌስቡክ ብኢንስታግራም ብተዊተር በጽሓና ወይ ከኣ ብዲስኮድ ምሳና ኣራኽበና

leckerer Grill mit gillspießen.