Amsterdamyň iň gowy butçylarynyň iň ýokary sanawy

Amsterdamyň iň gowy butdükanyny gözleýän bolsaň, bagtyň bar. Amsterdam, däp bolan golland spedalaryndan başlap ekzotik kesimlere we tagamlara çenli et önümleriniň dürli görnüşlerini hödürleýän şäherdir. Siz amatly iýmit üçin täze et satyn almak ýa-da restoranda tagamly nahardan lezzet almak isleseňiz-de, tagamyňyza we býujetiňize laýyk gelýän but dükany tapyp bilersiňiz. Geliň, Amsterdamdaky iň gowy butdükanlaryna seredeliň.

1. Slagerij de Leeuw
Slagerij de Leeuw Amsterdamyň iň gadymy we meşhur çaparlarynyň biridir. Kompaniýa 1964-nji ýyldan bäri hereket edýär we owadan Utrehtsestraatda ýerleşýär. Slagerij de Leeuw et önümleriniň giň görnüşlerini hödürleýär, olardan sygyr, guzy, domuz eti, towuk, oýun we sosis. Şeýle hem olaryň peýnir, şerap we delis selçeňleri bar. Siz internetde buýuryp ýa-da olaryň dükanyna baryp, dostlukly hyzmatdan we tejribeli maslahatdan lezzet alyp bilersiňiz.

2. Louman
Louman Amsterdamda 1890-njy ýyla degişli ýene bir taryhy butçerdükanydyr. Ol Jordanyň etrapçasynda ýerleşýär we Rookworst (çilim çekilen sosis), Ossenworst (oks sosisi) we kroket ýaly golland et önümleri boýunça hünärmendir. Louman organiki et, halal et we gök önümleri hem satýar. Olaryň önümlerini dükanyndan ýa-da şäheriň dürli bazarlaryndan satyn alyp bilersiňiz.

Advertising

3. Çateaubriand
Çateaubriand Amsterdamdaky häzirki zaman we uly butçulygyň dükany bolup, onuň iki ýeri bar: biri Oud-Zuid etrabynda, beýlekisi Amstelveen şäheriniň golaýynda. Çateaubriand ýerli we halkara hojalyklardan alynýan ýokary hilli eti bilen tanalýar. Olar sygyr, sygyr, sygyr, guzy, domuz eti, towuk we oýun etini, deňiz önümlerini, peýnirleri we şeraby hödürleýär. Şeýle-de adaty naharlardan lezzet alyp biljek restoranda internetden buýuryp ýa-da stol resmileşdirip bilersiňiz.

4. Frankyň tüsse öýi
Frankyň tüsse öýi Amsterdamdaky deňsiz-taýsyz butçynyň dükany bolup, ol çilim çekýän etler we balyklar boýunça hünärmendir. Ol 1994-nji ýylda Niderlandiýa çilim çekmäge bolan höwesini getiren amerikaly Frank Heýn tarapyndan esaslandyryldy. Fren ki ňiň tüs se bi jaý da dä ki usul lar we tebigy madda lar so m. , aw to köl, tow uk u, ör dek, ham, bekon we peý ni ýet le riň dä ki çem le gi gi ni dör edýär. Siz olaryň önümlerini dükanyndan ýa-da internetden satyn alyp ýa-da kafesine baryp bilersiňiz. tagamly ertirlik ýa-da günortanlyk üçin.

5. Pieter van Meel
Pieter van Meel Amsterdamdaky butçynyň dükany bolup, ol oýuna we organiki ete üns berýär. Ol 1989-njy ýylda oýuna bolan söýgüsini köpçülige paýlaşmak isleýän öňki awçy Piter van Meel tarapyndan esaslandyryldy. Pieter wan Meel keýiklerden, ýabany öküzlerden, arçalardan, torsuklardan, pheasantlardan, partruklardan, bedenelerden we başga-da köp zatdan et satýar. Şeýle hem olaryň şahadatnamaly fermalardan organiki sygyr, guzy, domuz eti we towuklary bar. Olaryň önümlerini olaryň dükanynda ýa-da Amsterdamdaky dürli restoranlarda we myhmanhanalarda tapyp bilersiňiz.

 

Amsterdam mit Kanal in der Dämmerung.