Nýu-Ýorkdaky iň gowy butçylar

Nýu-Ýork tagamly dürli-dürli bolmagy bilen tanalýan şäherdir. Pizzadan bagellere çenli, dim summa çenli her bir adam üçin bir zat bar. Ýöne et söýýänler barada näme diýse bolar? Iň gowy biftekleri, burgerleri, sosisleri ýa-da BBQ-ny nireden tapyp bilersiňiz? Bagtymyza, Nýu-Ýorkda ýerli fermalardan ýokary hilli et hödürleýän käbir ajaýyp buta dükanlary hem ýerleşýär. Suwly gapyrgany, öýde ýasalan bratwurst ýa-da ekzotik wenison gözleseňiz-de, ine, Nýu-Ýorkdaky iň gowy kasap dükanlary.

- Honest Chops Butchery: NYC-niň ynsanperwer we organiki buthanasy dükany. Olar halal towugyň, sygyr etiniň we guzynyň el kesilmegi boýunça hünärmendirler. Şeýle hem olar fermalardan täze süýt we ýumurtga, Gyzgyn çörek aşhanasyndan tagamly çörekleri, öýde ýasalan çili we elde doldurylan sosisleri hödürleýärler. Hojaýynlar Mark bilen Tim Forrester bile işe girmegi öwrendiler (soňkusy hyjuwyny amala aşyrmak üçin maliýeleşdirmek wezipesinden el çekdi). Bu ýerde iň ýokary hilli domuz eti, sygyr, guzy we towuk garaşyň. Adres: 319 E 9-njy St, Nýu-Ýork, NY, 10003

- o Osmanelli & Ogullary et bazary: Biftekleri, öýde ýasalan sosisleri we oýun etlerini satýan gülkünç könelişen ussatlygy bolan italýan butçer dükany. Olar 1900-nji ýyldan bäri iş alyp baryp, Robert De Niro, Al Pacino, Martin Scorsese ýaly meşhur adamlaryň wepaly müşderileridir. Olar sygyrlaryň gurak garramagy bilen tanalýar, bu bolsa etiň has güýçli tagamyny we has çylşyrymly tekstilini berýär. Şeýle hem egri, desga ýa-da kangýuý ýaly ekzotik etler üçin ýörite buýurmalary tabşyryp bilersiňiz. Adres: 285 Bleecker St, Nýu-Ýork, NY, 10014

Advertising

- Etiň çeňňesi: Bu buthananyň dükany kiçi ýerli fermalardan tutuş haýwanlary getirýär we halkara buthanalarynyň gözlegleri, syýahatlary we idegleri döwründe öwrenen täze kesişmelerini girizmek bilen tanalýar. Sosisler gyzyl şerapdan we gülden başlap, kükrek sosisine (domuz eti, domuz eti, ýaşyl sogan, soýuk soýuk, gara şeker, çüýşe dänesi) aralygyndadyr. Şeýle - de jynsy gatnaşyk etmäge degişli erkek biftek - flintstoniýa süňki sirloin iniň galyňlygy 2 sm. Adres: 397 Graham Ave., Williamsburg; 718-609-9300

- Lobeliň Baş tutan Eti: Meşhur but dükany 60 ýyldan bäri ýokary klasda gulluk edýär. Ol Whoopi Goldberg, Kalwin Kleýn we Harrison Ford ýaly meşhur adamlary gymmat bahaly biftekleri bilen özüne çekýär. Olar öz hünäri kämilleşen bäş nesil leşgeriň maşgalasydyr. Olar diňe azyndan dört hepdeläp gurak ýaşly USDA Prime sygyryny hödürleýär. Şeýle-de internetde buýuryp, etiňizi öýüňize eltip bilersiňiz. Adres: 1096 Madison Ave., Ýokarky Gündogar tarapy; 212-737-1372

- Ýaponiýanyň Premium Sygyr: Nohodaky butik butdükany Nýu-Ýorkda ýapon sygyryny tapmak mümkin däl diýen ýaly hünärmendir. Diwarlar grafit we suratlar bilen örtülendir. (Gapdalynda 57 Great Jones, Basquiatyň iň soňky studiýa.) Içinde hemme zat päk. Et dükanynda etiň arassa bölekleri şeýle bir ýag bilen örtülýär welin, olar gar bilen örtülen ýaly görünýär. 2009-njy ýylda açylan bu dükan Oregondan getirilen ýapon A5 Miýazaki Wagyu we Washugyu atly ýapon Black Wagyu bilen Amerikan Angusyň arasynda haç hödürleýär. Adres: 59 Great Jones St.; 212-260-2333

Şonuň üçin indiki gezek gowy et almak keýpinde bolanyňyzda, Nýu-Ýorkdaky bu buthana dükanlarynyň birine baryp, hünärmenlersize maslahat bermäge rugsat beriň. Sen lapykeç bolmazsyň!

 

New York lustaufname mit dem Cetral Park in der Mitte.

Advertising
ToNEKi Media Newsletter!