Rimiň iň gowy butlary

Rim diňe bir sungatyň, taryhyň we medeniýetiň şäheri bolman, eýsem tagamly lezzetli şäherdir. Italýan naharlary dürli-dürli, hilli we tagamly bolmagy bilen dünýä meşhurdyr. Rimde iň gowy maddalar we sypaýylyklar hödürlenilýär. Siz pasta, pizza, peýnir ýa-da süýjüligi gowy görseňiz-de, rimde tagam şahalaryňyzy begendirmek üçin hemişe bir zat taparsyňyz.

Ýöne et barada näme diýse bolar? Şeýle hem Rimde daýhanlaryň we çopanlaryň ýönekeý we rustik naharlaryndan ylhamlanan etli naharlaryň däpleri köp wagtdan bäri dowam edýär. Saltimbocca alla romana (ham we sage bilen dana kesiji), coda alla vaccinara (pomidor sosynyñ içinde okstail), abbacchio alla scottadito (grillli guzy) ýa-da porsuk (ot-iýmler bilen owkalanan domuz eti) ýaly naharlary göz öňüne getiriň. Elbetde, bu gap-gaçlary öýde taýýarlamak ýa-da diňe gowy etden lezzet almak üçin, size gowy butçynyň dükany gerek.

Rimde täze we ýokary hilli eti hödürleýän butçylar köp bolsa-da, olaryň käbiri tapawutlanýar. Geliň, Rimdäki iň gowy but dükanynyň sanawyna seredeliň.

Advertising

1. Butaç dükany

Butcher dükany diňe bir küýzäniň dükany däl, eýsem restoran we bar. Bu ýerde diňe bir et satyn almak bilen çäklenmän, eýsem göni saýtda hem taýýarlap bilersiňiz. Bu konsepsiýa ýönekeýdir: siz gelip çykyşy dürli ýurtlardan sygyr, domuz eti, guzy ýa-da towuk saýlap saýlap, ony tagamyňyza grillleýärsiňiz ýa-da bişirýärsiňiz. Munuň üçin kartoşka, salat ýa-da gök-önüm ýaly gapdal naharlary buýuryp bilersiňiz. Elbetde, onuň bilen gowy şerap ýa-da birek-biregi hem içip bilersiň.

Butaç dükany Rimiň demirgazygynda Wia di Pietralata 135-de ýerleşýär. Duşenbe-ýekşenbe günleri 19:00-dan 02:00-a çenli, anna we şenbe günlerinden 04:00-a çenli açykdyr. Bahalar orta, atmosfera ýakymly we döwrebap. Eger siz suwly biftek ýa-da burger keýpinde bolsaňyz, The Butcher Shop gitmek üçin gowy ýerdir.

2. La Salumeria Rossioli

La Salumeria Roscioli - salumeriýa, italýan näziklersen, restoran we şerap bar. Bu ýerde diňe et däl, eýsem, balzamly sirke, zeýtun, kapasalar, ançowitler, makaron, risotto, zeýtun ýagy, truffle, turşutlanan sümmüller, gün guradylan pomidor, pomidor sosy, artikoklar we gorçisa ýaly beýleki italýan spesiýalaryny hem taparsyňyz. Et seçgisinde ham, salam, mortadella, koppa, pançeta we has köp zat bar.

La Salumeria Roscioli, Kampo de Fiori bazar meýdançasynyň golaýynda ýerleşýär, ol Rimiň iň gowylarynyň biridir. Duşenbe-şenbe günlerinden başlap 09:00-dan 22:30-a çenli açykdyr. Bu ýerde ýa bazara barsaň, ýa-da iýip bilersiň. Restoranda täze maddalar bilen taýýarlanan işdäsi, makaron, et we peýnirnahar naharlary saýlanyp alynyp barylýar. Şerabyň sanawy hem haýran galdyrýar. Italiýadan we bütin dünýäden 2800-den gowrak etiket bar.

3. Macelleria Catena

Advertising
ToNEKi Media Newsletter!

Macelleria Catena - Testaccio etrapçasynda ýerleşýän däp bolan butaç dükany. Ol Rimde iň ygtybarly we janly dükanlaryň biridir. Bu ýerde, esasan, Rim naharlary üçin mahsus bolan guzyny taparsyňyz. Guzynyň Abruzzoýdan gelip çykýar we berk hil kriteriýalaryna görä saýlanýar. Käşgäniň dükanynda aýak, egin, gapyrga ýa-da çop ýaly dürli kesimler hödürlenýär. Ondan başga-da, bu ýerden sygyr, domuz eti ýa-da towuk ýaly etiň başga görnüşlerini hem satyn alyp bilersiňiz.

Macelleria Catena duşenbe-şenbe aralygynda 07:00-14:00 we 17:00-dan 20:00-a çenli açykdyr. Harytlar adalatly, hyzmat dostlukly we başarnykly. Eger gowy guzy gözleýän bolsaňyz, Makelýa Katena Rimiň iň gowy usullarynyň biridir.

4. Macelleria Alessandro Kardeli

Macelleria Alessandro Cardelli) — Rimde ýerleşýän, San-Jowanni etrapçasynyň çäginde ýerleşýän başga bir däp bolan butçer dükany. Bu ýerde sygyr, domuz eti, guzy, sygyr, towuk, pişigi ýa-da towşan ýaly dürli etleri taparsyňyz. Et Italiýadan gelip çykýar we her gün taze eltilýär. Şeýle hem bu dükanda öýde ýasalan sagaldyş etleri, meselem, saliskiýa, salciccia piccante ýa-da cotechino hödürlenilýär. Ondan başga-da, bu ýerde hem peýnir, ýumurtga, bal ýa-da jam satyn alyp bolýar.

Macelleria Alessandro Cardelli duşenbe-şenbe aralygynda 08:00-13:30 aralygynda we 16:30-dan 20:00-a çenli açykdyr. Bahalar paýhasly, hil ýokary. Butçynyň dükany 50 ýyldan gowrak wagt bäri bar bolan maşgala işidir. Eger siz taryh we tejribe bilen butçynyň dükanyny gözleýän bolsaňyz, Makelýa Alessandro Kardeli uly saýlama.

Der Tiber Fluss und der Petersdom in der Dämmerung.