Parižiň iň gowy buthana dükanlarynyň iň ýokary sanawy

Parižde ýokary hilli et gözleýän bolsaňyz, saýlamak üçin köp usullaryňyz bar. Sygyr, domuz eti, towuk, guzy ýa-da ekzotik et satyn almakçy bolsaňyz-da, tagamyňyza we çykdajyňyza laýyk göni kasap tapyp bilersiňiz. Ine, Parižiň iň gowy buthana dükanlaryna seretmeli.

Buşeri Moderne
Bu Metz Düz, Metro Milletiniň golaýynda 11-nji arrondissementde ýerleşýär. Ony däp bolan kesişmelerden başlap, asyl nusgadakylaryň köpüsine çenli dürli etleri hödürleýän ýaş we dyngysyz topar dolandyrýar. Şeýle-de tagamly bejerilen etleri, foie gras we taýýarlanan naharlary tapyp bilersiňiz. Önümleriň hiline ajaýyp we bahalar paýhaslydyr. Işgärler mähirli we peýdaly bolup, etiňizi nädip bişirmelidigi barada maslahat berip bilerler.

Pýer Oteiza
Bu peýnir dükany we butçynyň dükany Saint-Mişel metro stansiýasynyň golaýynda ýerleşýän 5-nji arrondissementde ýerleşýär. Hamyr, sosiska, peýnir we P & Acirc ýaly Bask ýurdundan önümler bilen hünärmençilik edýär; t & eacute;. Eti öz mallaryny hormat we alada bilen terbiýeleýän ýerli daýhanlardan gelip çykýar. Peýnir çig süýtden taýýarlanylýar we tebigy gowaklarda garalýar. Dükanda sebitden şerbet, küýze we beýleki nygmatlar hem satylýar. Hyzmat mähirli we ünsli bolýar. Satyn almazdan öň käbir nusgalaryň tagamyny dadyp bilersiňiz.

Advertising

BIDOÇ
Bu kasap dükany we biftekhanasy Ué şäheriniň golaýyndaky 11-nji arrondissementde ýerleşýär; Publique metro duralgasy. Ol küýzäniň hatyny, restoranyny we baryny birleşdirýän häzirki we owadan ýerdir. Siz öýüňize alyp gitmek ýa-da şol bada iýmek üçin biraz et satyn alyp bilersiňiz, kömür grillinde bişirilýär. Et durnukly ekerançylyk bilen meşgullanýan fransuz fermalaryndan dykgatly saýlanýar. Menýu möwsümlere we önümleriň elýeterliligine görä üýtgeýär. Bahalar biraz ýokary bolsa-da, hiline degýär.

Jekki Gaudin
Bu käşgäniň dükany we çarşak Montmartre metro stansiýasynyň golaýynda ýerleşýän 18-nji arrondissementde ýerleşýär. Ol 1976-njy ýyldan bäri hereket edýän maşgala işidir. Onda sygyr, sygyr, sygyr, guzy, domuz eti, towuk we oýun ýaly dürli etler hödürlenýär. Şeýle-de öýde ýasalan sosisleri, terrinleri, rilletleri we başga-da sypaýyçylyklary tapyp bilersiňiz. Et iň ýumşak we tagamly, bölekler jomart. Işgärler mähirli we hünärli bolup, etiňizi nädip taýýarlamalydygy barada käbir maslahatlar berip bilerler.

La Baraka Buşeri Halal
Bu kabir dükany metro okuwçylarynyň golaýyndaky 9-njy arrondissementde ýerleşýär. Yslam kanunyna laýyklykda kesilen haýwanlardan et satýan halal buthana dükanydyr. Biraz sygyr, guzy, towuk, pişigi we sygyr taparsyň. Şeýle hem Demirgazyk Afrikadan we Ýakyn Gündogardan käbir ýakymly ysly tütetgileri, soslary, doganoglany we beýleki önümleri tapyp bilersiňiz. Ettäze we tagamly, bahalary bolsa elýeterli. Hasa sypaýy we netijeli.

Buşeri Bourdin
Bu kabarçäniň dükany we et dükany Lamark-Kawulaincourt metro stansiýasynyň golaýynda ýerleşýän 18-nji arrondissementde ýerleşýär. Tebigy öri meýdanlarda terbiýelenen haýwanlardan et satýan däp bolan buthana dükanydyr. Tapsaň bir sygyr,

The Eifeltower in Paris.