Hanoveryň iň gowy butçylarynyň iň ýokary sanawy

Hanoverdaky gowy butçynyň dükanyny gözleýän bolsaňyz, saýlamak üçin zaýalanarsyňyz. Şäherde olaryň hiline, täzeligine we dürli görnüşlerine tapawutlanýan dürli butçy dükanlary hödürlenýär. Siz ýürekli bratwurst, suwly biftek ýa-da oňat ham sypaýylyga keýpiňiz bolsa-da, bu ýerde dogry adresi tapjakdygyňyza kepil geçýärsiňiz. Bu blog postunda hanoverdaky iň gowy çapyksullaryň iň ýokary sanawymyzy hökman synap görmeli.

1. Metzgerei Müller
Müller butçynyň dükany 100 ýyldan gowrak wagt bäri bar bolan maşgala işidir. Bu ýerde däp bolan soýulma we işlemek işleri häzire çenli alnyp barylýar. Etiň ýokary hilliligi we tagamy öz beýanyny tapýar. Müller butçusynyň dükany her gün täze öndürilýän dürli sosis we et önümlerini hödürleýär. Aýratyn-da, öýde ýasalan bagryň sosisleri, döwlen sosisler we ýumşak sygyr biftekleri giňden ýaýran. Küýzegäriň dükany Müller sebit we jandarlara laýyk haýwanlara uly ähmiýet berýär hem-de etini diňe ýerli fermalardan alýar.

2. Fleischerei Schmidt
Fleischerei Schmidt – gurak ýaşly sygyr lar boýunça hünärmen bolan häzirki zaman we innowasion butçynyň dükany. Diýmek, soýulandan soň sygyr birnäçe hepdeläp howada ýetişýär, bu bolsa ony has-da ýumşak we ýakymly edýär. Fleischerei Şmidt tagamyňyza görä saýlap biljek dürli derejede ýetişenligi we kesişmeleri hödürleýär. Şeýle hem oňat şarka, salatwe taýýar naharlary saýlap bilersiňiz. Olaryň ählisi öýden-öýe taýýarlanylýar.

Advertising

3. Butçeriň dükany Weber
Butçynyň dükany Weber ham we çilim çekýän önümler boýunça hünärmen bolan kiçijik, ýöne oňat butçy dükanydyr. Bu ýerde 50-den gowrak dürli görnüşleri saýlap bilersiňiz. Olaryň hemmesi köne taýýarlanyş usullaryna we tebigy ýakymly ysly tütetgilere görä taýýarlanylýar. Butçynyň dükany Weber henizem ary agaçlarynyň üstünden öz etini çilim çekýär, bu bolsa deňi-taýy bolmadyk ys berýär. Gara tokaý hamyrmaýasy, Tirol hamyrmaýasy ýa-da somonanyň hamyrmaýasy bolsun, ine, her tagam üçin bir zat taparsyňyz.

4. Fleischerei Meýer
Fleischerei Meýer – organiki we durnukly et sarp edilişine bagyşlanan organiki buthanasynyň dükany. Fleischerei Meýer diňe gözegçilikli we sertifikatlaşdyrylan haýwanlardan gelip çykýan organiki eti hödürleýär. Et antibiotiklerden, gormonlardan we genetiki inženerlikden azat bolup, ýuwaşlyk bilen işlenilýär. Fleischerei Meýer klassyky sosis we et önümlerinden başga-da, soý, seitan ýa-da lupinlerden taýýarlanan gök önümli we wegan alternatiwlerini hem hödürleýär.

5. Butçynyň dükany Keller
Metzgerei Keller halkara buthana dükany bolup, ol size bütin dünýäde tagamly syýahat hödürleýär. Keller buthana dükany nemes sosislerinden we et sypalaryndan başga-da, başgaça tapmak kyn boljak ekzotik önümleri hem hödürleýär. Täze Zelandiýadan gelen guzular, Kanadadan gelen bizon ýa-da Awstraliýadan gelen kangýuý bolsun, bu ýerde damagyňyzy şemala sygdyryp bilersiňiz. Keller buthananyň dükanynda etiň dürli görnüşleri bilen birkemsiz gidýän ýakymly ysly tütetgileriň, soslaryň we gapdal naharlaryň giň görnüşleri hem hödürlenilýär.

Hannoveraner Schloß bei Tag.