Drezdeniň iň gowy butlary

Drezden diňe bir barokko binagärligi, sungat hazynalary we medeniýet sahnasy bilen däl, eýsem tagamly aýratynlygy bilen hem tanalýar. Eger et we sosis iýmegi halaýan bolsaňyz, onda Sakson paýtagtynda däp bolan senetçiligi sebit önümleri we häzirki zaman endikleri bilen birleşdirýän dürli çapawullary taparsyňyz. Bu blog postunda sizi hökman barmaly Drezden şäherindäki iň gowy buta dükanlary bilen tanyşdyrarys.

Fachfleischerei During Inh. Martin Düring

Ýörite küýzäniň dükany "The" Drezden şäherindäki iň gadymy we meşhur küýzäniň dükanlarynyň biridir. 1893-nji ýyldan bäri bu ýerde ýürek, el, hyjuw we döredijilik bilen ýasalan ussat zergärlerden öýde ýasalan et we sosis önümlerini hödürleýärler. "Döwür" maşgalasynyň dördünji nesli hil, tazelik we sebitleýin taýdan uly ähmiýete eýedir. Buthananyň dükany öz haýwanlaryny şol ýerdäki saýlanan fermalardan çykaryp, däp bolan taýýarlanyş usullaryna we häzirki zaman usullaryna görä işleýär. Şeýle hem giň aralygy klassyky sosislerden we hamsyklardan başga-da, grilllenen ýörite naharlar, näzik salatlar, çorba, çorba, çorba we taýýar naharlar hem bar. Ýörite butçynyň dükany "In" diňe bir Rothenburger Straße şäherindäki esasy filialynda däl, eýsem Drezden şäherindäki dürli bazarlarda we çärelerde hem bar.

Ernst Schulze Fleischerei und Feinkost GmbH

Ernst Schulze Fleischerei und Feinkost GmbH 1935-nji ýyldan bäri Drezden şäherinde ýerleşýän maşgala biznesi bolup, ony 1997-nji ýyldan bäri üçünji nesilde Margitta Heinriç we Dietmar Şulze dolandyrýar. Buthananyň dükany ýerli daýhanlardan alnan haýwanlary öz öndürýän önümlerinden ýokary hilli sosis we et önümlerine işläp düzýär. Bu hödürnama taze etden sosilere, bagryň sosidine, aspic, ham, salamiden başlap, tä pâtés, terrines, salad we spreads ýaly näzik önümlere çenli. Ernst Schulze Fleischerei und Feinkost GmbH Drezden şäherindäki birnäçe şahalary, şeýle hem köpugurly we söwdegärler zawaýyny dolandyrýar. Şeýle hem ol Drezdeniň ýörite bazarlarynda we Striezelmarkt ýa-da Drezden şäher festiwaly ýaly däp bolan halk festiwallarynda wekilçilik edýär.

Advertising

Dürröhrsdorfer Fleiş- und Wurstwaren GmbH

Dürröhrsdorfer Fleisç- und Wurstwaren GmbH — 1992-nji ýyldan bäri bar bolan Dürrröhrsdorf-Dittersbach şäherindäki orta kompaniýa. Kompaniýa täze we tüsseli sosisleri, şeýle hem amatly önümleri öndürmek boýunça hünärmendir. Çig mal diňe sebitleýin öndürijilerden gelip çykýar. Olar berk hil kriteriýalaryna laýyklykda saýlanýarlar. Dürröhrsdorfer Fleisç- und Wurstwaren GmbH durnuklylyga, haýwanlaryň abadançylygyna we aýanlygyna uly ähmiýet berýär. Müşderiler önümleriň gelip çykyşy we işlenişi barada bilip bilerler ýa-da hatda göze görünmeýän ýerde göz aýlap bilerler. Kompaniýa Saksoniýada 30-dan gowrak filialy hem-de onlaýn dükany dolandyrýar. Olaryň biri Trawemünder Straße şäherindäki Drezden-Klotzsche şäherinde ýerleşýär.

Organiki birçka butçugynyň tavern partiýa gullugy

Bio-Birke Fleischerei-Wirtshaus-Partyservice - Drezden-Paýçen şäherindäki baglanan restorany we naharhana hyzmaty bolan ekologik injiriň dükany. Organiki guş däp bolan taýýarlanyş usullaryna görä öndürilýän jandarlara laýyk haýwanlardan diňe organiki et we sosis önümlerini hödürleýär. Bu aralyga sygyr, domuz eti, guzy, towuk we oýun eti, şeýle hem dürli görnüşli sosidler, hamyr, salatlar we ýaýbaňlandyrmalar degişlidir. Organiki guş organiki maddalardan taýýarlanylýan sebitleýin we möwsümleýin naharlara hyzmat edýän ýakymly indir. Menýuda ýürekli et naharlaryndan başlap, gök önümli we wegan usullaryna çenli öýde ýasalan kökelere we süýji-kökelere çenli her bir tagam üçin bir zat hödürlenýär. Şeýle hem organiki guş şahsy ýa-da iş sapary üçin her bir buffet, menýu we barmak iýmitini hödürleýän partiýanyň hyzmatyny hödürleýär.

Fleischerei Starke

Fleischerei Starke , 1990-njy ýyldan bäri bar bolan Drezden-Laubegast şäherinde maşgala dolandyrýan butçularyň dükany. Butçynyň dükany Starke öz soýulýan jaýyndan täze eti, şeýle hem öz öndürýän önümlerinden sosisleriň uly saýlanmagyny hödürleýär. Hödürnama bratwurstdan, crisp sosislerden, bagryň sosidinden, ganyň sosisinden, aspisil, ham, salamdan näzik salatlara, et topjyklaryna, şnitzellere we goulaşlyga çenli dowam edýär. Fleischerei Starke diňe jandarlaryň ýerlikli görnüşde saklanýan sebitden gelen haýwanlaryň etini ulanýar. Butçynyň dükanyny Starke diňe bir Leýbener Straße şäherindäki filialynda däl, eýsem Drezden şäherindäki her hepde geçirilýän dürli bazarlarda hem tapyp bolýar.

Netije

Drezden baý tagamly däp-dessurlary bolan şäherdir. Bu şäher köp sanly küýzegähleriň dükanlarynda hem öz beýanyny tapýar. Täze et, öýde ýasalan sosis ýa-da tagamly näzik önümleri gözleseňiz-de, Gözleýän zadyňyzy Drezdende hökman taparsyňyz. Siz Drezdendäki iň gowy butçylar saýlanmagymyzdan lezzet alsaňyz we olary indiki sapar saparyňyzda synap görersiňiz diýip umyt edýäris. Işdäňiz açyk bolsun!

Fountaine in Dresden.