San-Fransiskodaky iň gowy but dükanlary

San-Fransiskoda ýokary hilli et we peşgeş buty hyzmatyny gözleýän bolsaňyz, saýlap almak üçin zaýalanarsyňyz. Şäherde käbir ajaýyp könelişen kasaplar ýaşaýar. Olar ýer sygyryndan we towuk budundan başlap, ýapon Wagyu bifteklerine we süýji şoplaryna çenli ähli zady hödürleýär. Ine, San-Fransiskoda tapylan iň gowy buta dükanlary.

1. Niku Steakhouse dükany
Niku Steakhouse-yň but dükany San-Fransisko körfeziniň meýdançasynda iň ýokary hilli etleri we iň hünärli butçer hyzmatyny hödürleýär. Niku Steakhouse-yň but dükany San-Fransiskodaky ýeke-täk sertifikatlaşdyrylan Kobe sygyr söwdegär we A5 Wagyu sygyrynyň aýratyn üpjünçisi bolup durýar. Şeýle hem bu dükanda Angus, Kurobuta, guzy we towuk ýaly etler, şeýle hem peýnir, şerap we beýleki näz-nygmatlary saýlap almak bolýar. Küýze dükany Taslama etrapçasynyň Bölüm köçesinde ýerleşýär we sişenbe gününe çenli ýekşenbe gününe çenli açykdyr.

2. Awedanonyň etleri
Awedanonyň etleri missioner bolup gulluk edýän dükandyr: adamlar bilen iýýän etiniň arasyndaky baglanyşygy dikeltmek. Awedanonyň etleri diňe ownak fermalardan we fermalardan ot-iým, antibiotiksiz, gormonsyz, ot-iým, ýerli et satýar. Şeýle hem dükanda organiki gök önümler, oňat peýnirler, charcuterie we öýde ýasalan etler kiçiräk seljerme hödürlenilýär. Awedanonyň etleri Bernal Haýts şäheriniň Kortland Awenue-de ýerleşýär we duşenbe-ýekşenbe günleri açylýar.

Advertising

3. Gozu
Gozu – Wagyu sygyreti bilen meşgullanýan restoran. Ol dürli görnüşde taýýarlanyp, grilling, çilimkeşlik, doňduryş, gowurdak görnüşinde taýýarlanypdyr. Şeýle-de Gozu alyp gitmek üçin kaşaň Wagyu bifteklerini satýan kasap dükanyny hödürleýär. Käkilik dükanda 5 kilogram ýer sygyry 40 dollara, Miýazaki striptizleriniň dört gramy 65 dollara, ýa-da Kobe ribeýe 190 dollara hödürleýär. Bu bolsa 600 dollara uly Wagyu gutusyna çenli dowam edýär. Online buýurma Tok arkaly amala aşyrylýar. Gozu Maliýe etrapçasynyň Naýza köçesinde ýerleşýär we sişenbe gününe çenli şenbe gününe çenli açykdyr.

4. Marina etleri
Marina etleri — 1986-njy ýyldan bäri daş-töweregimizde ýerleşýän Marina etrapçasynyň könelişen kasap dükany. Marina etleri etiň köp dürli görnüşlerini, şol sanda sygyr, domuz etini, guzy, dana, wenison we towuklary hödürleýär. Marina eti öýde taýýarlanylýan sosis, turşy, marinad we ýakymly ysly tütetgiler bilen hem tanalýar. Marina etleri Çestnut köçesinde ýerleşýär we duşenbe gününden ýekşenbe gününe çenli açykdyr.

5. Kiçi şäher bazary
Little City Market – 1941-nji ýyldan bäri daş-töweregindäki Demirgazyk Beach şäheriniň könelişen butdükany. Kiçijik şäher bazarynda 30-dan gowrak görnüşde gelýän sosisleri bilen tanalýar. Little City Market hem guanciale we et toplaryny ýasaýar hem-de doly düýe dükanyny hödürleýär. Little City Market Stokton köçesinde ýerleşýär we duşenbe gününe çenli ýekşenbe gününe çenli açykdyr.

6. Braýanyň azyk önümleri
Braýanyň häsiýetli etleri fan bazasy bolan azyk bazary bolan Lorel obasyndaky Braýanyň azyk önümleriniň eskortydyr. Braýanyň häsiýetli etleri 1963-nji ýylda döredildi we ol henizem ýokary hilli gurak ýaşly flannery sygyr satýan maşgala işidir. Braýanyň häsiýetli etleri domuz eti, guzy, dana we towuk ýaly başga etleri hem hödürleýär. Şeýle hem, bu etler deňiz önümlerini, peýnirleri we näzikleri hödürleýär. Braýanyň häsiýetli etleri Kaliforniýa köçesinde ýerleşýär we duşenbe gününe çenli ýekşenbe gününe çenli açykdyr.

7. Isgenderiň Steakhouse
Aleksandryň Steakhouse kaşaň ýapon sygyrlary bilen tanalýan uly biftek jaýydyr. Aleksandryň Steakhouse-da galyň Wagyu döwümlerini hödürleýän kasap dükany açyldy. Uly grill paketinde iki sany gapyrga, iki sany t-süňk, towuk ganatlary, gök-önüm gapdal gap-gaçlary bar, her bir burger kitleri bolsa täze ýere Wagyu we ähli maddalar bilen gelýär. Aleksandryň Steakhouse SoMa şäheriniň Brannan köçesinde ýerleşýär we duşenbe gününe çenli ýekşenbe gününe çenli açykdyr.

8. Oliwiýeriň kelebekleri
Oliwiýer buthanasy — Parižden gelen ussat buthanaçy Oliwiýer Kordier tarapyndan esaslandyrylan Dogpatch etrapçasyndaky fransuz buthana dükany. Oliwiýer buthana ýerli fermalardan we fermalardan diňe natural, gormonsyz we antibiotiksiz et satýar. Oliwiýer buthanasy hem bejerilen etleriň, hamslaryň, pâtés we terrinesiň, şeýle hem boeuf bourguignon we coq au vin ýaly öýde taýýarlanyp taýýarlannaharlary saýlap almagy teklip edýär. Oliwiýeriň buty Illinoýs köçesinde ýerleşýär we sişenbe gününe çenli ýekşenbe gününe çenli açykdyr.

9. Semiz göle
Fatted Calf – Amerikanyň tagamly institutynyň iki talypy Teýlor Boettiçer we Toponiýa Miller tarapyndan esaslandyrylan Ferry Building Marketplace-da buta dükany we şarcuteri. Ýagly göle diňe gormonlary ýa-da antibiotikleri bolmadyk durnukly görnüşde terbiýelenen haýwanlardan et satýar. Şeýle hem semiz göle dürli bejerilen etleri, hamyr, hamyrmaýa, turba we terrinalary, şeýle hem öýde ýasalan saçaklary, dodaklary we gapdal gapdal gap-gaçlary hödürleýär. Semiz göle Embarcadero köçesinde ýerleşýär we sişenbe gününe çenli ýekşenbe gününe çenli açykdyr.

Advertising
ToNEKi Media Newsletter!

10. Agnello fermalary
Agnello Farms – Kuins restoranynyň öňki aşpez Nik Agnello tarapyndan esaslandyrylan Potrero Hill şäheriniň golaýynda ýerleşýän täze butdükany. Agnello fermalary diňe Petaluma şäherindäki öz fermasynda terbiýelenen haýwanlardan et satýarlar, gormonlary ýa-da antibiotiklersiz. Agnello fermalary sygyr, domuz eti, guzy we towuk, şeýle hem öýde ýasalan sosisleri we domuz etini hödürleýär. Agnello Fermalary 18-nji köçede ýerleşýär we çarşenbe gününe çenli ýekşenbe gününe çenli açykdyr.

Netije
San-Fransisko – et iýmegiň we işlemegiň baý taryhy we medeniýeti bolan şäher. Şäherde körfez meýdançasynyň iň gowy buta dükanlary hödürlenilýär, olar ähli tagamlar we býujetler üçin bir zat hödürleýär. Ýönekeý burger ýa-da aşa waggant Wagyu biftek gözleýäňiz-de, zerurlyklaryňyza laýyk butaç dükanyny tapjakdygyňyza emin.

 

Golden Gate Brücke von San Francisco in der Dämmerung.