Ko e butchers lelei taha ʻi Niu ʻIoke

Ko Niu ʻIoke ko ha kolo ia ʻoku ʻiloa ʻi hono kehekehe. Mei he pisa ki he bagels ke poipoila, ʻoku ʻi ai ha meʻa maʻa e tokotaha kotoa pe. Kae fefe ʻa e kakanoʻi manu ʻofa? Te ke maʻu ʻi fe ʻa e steaks lelei taha, burgers, sosisi pe BBQ? Meʻamalie, ʻoku toe ʻi ʻapi foki ʻa Niu ʻIoke ki ha ngaahi falekoloa fakaʻofoʻofa ʻi he fale fahiʻanga manu ʻoku nau ʻomi ha ngaahi kakanoʻi manu lelei mei he ngaahi faama fakalotofonua. Tatau ai pe pe ʻoku ke fekumi ki ha ribeye melie, bratwurst, pe ko ha venison, ko e niʻihi ʻeni ʻo e ngaahi falekoloa lelei taha ʻi Niu ʻIoke ke ʻaʻahi ki ai.

-Faitotonu Chops Butchery: Ko ha fale Humane mo ha fale fahiʻanga manu ʻi NYC. ʻOku nau tokanga taha ki he ngaahi lavea halal moa, pulu mo e Lami. ʻOku nau toe ʻomi foki mo ha huʻakau foʻou mo e fuaʻimoa mei he ngaahi fama, ngaahi meʻa ifo mei he peito ʻo e ma vela, ʻa ia ʻoku ngaohi ʻaki e polo mo e ngaahi sosisi. Kaunga-ngaue naʻe ako ʻe Maʻake mo tim ʻa e founga ke hu fakataha ai ki he pisinisi (naʻe tukuange ʻe he ngaahi meʻa ni ha ngaue maʻuʻanga moʻui ʻi he meʻa fakapaʻanga ke tulifua ki heʻene manako). ʻAmanaki atu ki he puaka lelei taha, pulu, Lami mo e moa ʻi heni. Tuʻasila: 319 E 9 Seni, Niu ʻIoke, ʻi he, 10003

-O Ottomanelli & ngaahi foha ʻi he maketi kakanoʻi manu: ʻOku ʻi ai ha fale fahiʻanga ʻItali ʻoku ʻi ai ha funky motuʻa flair ʻoku ne fakatau atu steaks, ngaahi sosisi mo e kakanoʻi manu vaʻinga. Kuo nau ʻi he pisinisi talu mei he 1900 pea ʻoku ʻi ai ha clientele mateaki ʻo e kakai ʻiloa hange ko Lopeti ti Niro, Al Pacino, mo Mateni Fellaini. ʻOku ʻiloa kinautolu ʻi heʻenau motuʻa ʻo e pulu, ʻa ia ʻoku ne ʻoange ki he kakanoʻi manu ha ifo mo ha anga pelepelengesi ange. Te ke lava foki ʻo fokotuʻu ha ngaahi ʻota makehe ki he ngaahi kakanoʻi manu hange ko e kalokataile, ostrich pe Kangakalo poini. Tuʻasila: 285 Bleecker St, Niu ʻIoke, ʻi he, 10014

Advertising

-Ko e mataʻu ʻo e kakanoʻi manu: ʻOku ʻomi ʻe he fale fahiʻanga manu ko ʻeni ʻa e fanga monumanu kotoa mei he fanga kiʻi faama fakalotofonua pea ʻoku ʻiloa ia ʻi hono fakafeʻiloaki ha ngaahi lavea foʻou kuo nau ako lolotonga ʻenau fakatotolo, fefonongaʻaki, mo e ngaahi ʻaʻahi mei he butchers fakavahaʻapuleʻanga. ʻOku kehekehe ʻa e ngaahi sosisi mei he uaine kulokula mo e Losemalia ki cougar sosisi (puaka, Pekane, onioni lanu mata, soy sauce, suka melomelo, pepa). Te ke lava foki ʻo maʻu ʻa e tangata steak pau — ko ha Flintstonian hui ʻi he sirloin naʻa ne kosi ha ʻinisi ʻe ua. Tuʻasila: 397 Graham hala., ki Uiliamisipeeki; 718-609-9300

-Ngaahi kakanoʻi manu ʻa Lobel: Kuo ngaue ʻa e fale fahiʻanga manu ʻiloa ʻi he kalasi ʻi ʻolunga ʻi ha taʻu ʻe ono, ʻo takiekina ʻa e kakai ʻiloa hange ko Whoopi Goldberg, Kalavini Klein mo Harrison Ford mo hono steaks mamafa. Ko ha famili kinautolu ʻo ha toʻu tangata ʻe nima ʻo e butchers kuo nau fakahaohaoaʻi ʻenau ngaue. ʻOku nau foaki pe USDA palemia ʻoku momoa ʻo ʻikai toe siʻi hifo he uike ʻe fa. Te ke lava foki ʻo ʻota ʻi he ʻInitaneti pea ʻave hoʻo kakanoʻi manu ki ho ʻapi. Tuʻasila: 1096 Metisoni hala., tafaʻaki fakahahake ʻo ʻolunga; 212-737-1372

-Pulu maʻolunga ʻo Siapani: Ko e fale fahiʻanga boutique ko ʻeni ʻi Noho specializes ʻi he meimei taʻemalava ke maʻu ʻa e pulu Siapani ʻi Niu ʻIoke. ʻOku ʻufiʻufi ʻa e ngaahi holisí ʻaki ʻa e tohitohiʻi mo e ngaahi fakatātā. (Ko e matapa hoko ko e 57 Great Jones, ko e loki fakaʻosi ʻo Basquiat.) ʻOku Immaculate Conception ʻa e meʻa kotoa pe ʻi loto. ʻI he funga kanita ʻo e kakanoʻi manu, ʻoku fuʻu mapu ʻa e ngaahi konga kakanoʻi manu maʻa ʻaki ʻa e ngako ʻo hange ʻoku ʻufiʻufi ʻaki ʻa e Sinou. Fakaava ʻi he 2009, ʻoku ʻomi ʻe he falekoloa ha A5 faka-Siapani Miyazaki Wagyu mo Washugyu, ko ha kolosi ʻi he vahaʻa ʻo e Wagyu ʻuliʻuli faka-Siapani mo ʻAmelika ko ʻEngikasi Nikolosoni mei ʻOlikoni. Tuʻasila: 59 Great Jones St.; 212-260-2333

Ko ia, ko e taimi te ke fie maʻu ai ha konga kakanoʻi manu lelei, ʻaʻahi ki ha taha ʻo e ngaahi falekoloa ko ʻeni ʻi Niu ʻIoke pea tuku ke faleʻi koe ʻe he kau mataotao. He ʻikai siva hoʻo ʻamanakí!

 

New York lustaufname mit dem Cetral Park in der Mitte.

Advertising
ToNEKi Media Newsletter!