Ko e butchers lelei taha ʻi Tulesiteni

ʻOku ʻikai ngata pe ʻi hono ʻiloa ʻa Tulesiteni ʻi hono ngaahi fale baroque, hono ngaahi koloa fakaʻaati mo hono tuʻunga fakafonua, ka ki hono specialties foki. Kapau ʻoku ke saiʻia ke kai ʻa e kakanoʻi manu mo e sosisi, te ke maʻu ha butchers kehekehe ʻi he kolomuʻa ʻo Saxon ʻoku ne fakatahaʻi ʻa e potoʻingaue tukufakaholo mo e ngaahi naunau fakavahelahi mo e ngaahi akenga fakaonoponi. ʻI he blog ko ʻeni, te mau fakafeʻiloaki koe ki ha niʻihi ʻo e ngaahi falekoloa lelei taha ʻi Tulesiteni ʻoku totonu ke ke ʻaʻahi moʻoni ki ai.

Fachfleischerei lolotonga ʻa e inh. Matini Düring

Ko e fale fahiʻanga manu ʻa e mataotao ʻi he lolotonga ʻo e taha ʻo e ngaahi falekoloa motuʻa mo ʻiloa taha ʻi Tulesiteni. Talu mei he 1893, mo ʻene foaki ʻa e kakanoʻi manu mo e sosisi mei he ʻEiki kaumataotao, ngaohi ʻaki ʻa e loto, nima, holi mo e mohu founga. ʻOku mahuʻinga lahi ʻa e toʻu tangata hono fa ʻo e lolotonga ʻo e famili attaches ki he tuʻunga lelei, freshness mo e regionality. ʻOku maʻu ʻe he fale fahiʻanga manu ʻa ʻene fanga monumanu mei he ngaahi faama kuo fili ʻi he feituʻu ko ia pea fakahoko kinautolu ʻo fakatatau ki he ngaahi founga feimeʻatokoni angamaheni mo e ngaahi founga fakaonoponi. Makehe mei he sosisi mo e Hami specialties, ʻoku kau foki ʻi he ngaahi meʻa lahi ʻa e siviʻi kimautolu specialties, delicatessen salati, soups, mo e meʻatokoni kuo maau. ʻOku ʻikai ngata pe ʻi hono maʻu ʻo e fale fahiʻanga manu ʻi hono tefitoʻi kolo ʻi Rothenburger Straße, ka ʻoku toe ʻi ai foki mo ha ngaahi maketi mo ha ngaahi meʻa kehekehe ʻi Tulesiteni.

Ernst Schulze Fleischerei und Feinkost GmbH

Kuo hoko ʻa Ernst Schulze Fleischerei und Feinkost GmbH ko ha pisinisi fakafamili ʻa Tulesiteni talu mei he 1935, ʻa ia naʻe fakalele ʻe Margitta Heinrich mo Dietmar Schulze ʻi he toʻu tangata hono tolu talu mei he 1997. ʻOku ngaue ʻaki ʻe he fale fahiʻanga manu ʻa e fanga monumanu mei he kau faama fakalotofonua ki he sosisi mo e kakanoʻi manu lelei mei hono ngaohi. ʻOku feʻaluʻaki ʻa e foaki mei he kakanoʻi manu foʻou ki he ngaahi sosisi, ngaahi sosisi ʻate, aspic, Hami, salami ki delicatessen ngaahi koloa hange ko e pâtés, terrines, salati mo e mafola. ʻOku ngaue ʻaki ʻe Ernst Schulze Fleischerei und Feinkost GmbH ha ngaahi kolo lahi ʻi Tulesiteni pea pehe ki ha maʻuʻanga tokoni fakalukufua mo fakatau fakamovetevete. ʻOku toe fakafofongaʻi foki ia ʻi he ngaahi maketi makehe ʻa Tulesiteni mo e ngaahi katoanga angamaheni hange ko e Striezelmarkt pe ko e katoanga ʻa e kolo Tulesiteni.

Advertising

Dürröhrsdorfer Fleisch-und Wurstwaren GmbH

Ko Dürröhrsdorfer Fleisch-und Wurstwaren GmbH ko ha kautaha lahi ia ʻoku fakatefito ʻi Dürrröhrsdorf-Dittersbach, ʻa ia kuo ʻi ai talu mei he 1992. ʻOku specialises ʻa e kautaha ʻi hono ngaohi ʻo e ngaahi sosisi foʻou mo ifi tapaka pea pehe ki he ngaahi naunauʻanga. ʻOku maʻu ʻataʻata pe ʻa e ngaahi naunau ʻota mei he kau pule fakavahelahi, ʻa ia ʻoku fili ʻo fakatatau ki he tuʻunga lelei pau. Dürröhrsdorfer Fleisch-und Wurstwaren GmbH attaches mahuʻinga lahi ki hono tauhi maʻu, Uelofea mo e femahinoʻaki ʻa e fanga monumanu. ʻE lava ke ʻilo ʻe he kau fakatau ʻa e tupuʻanga mo e ngaue ki he koloa pe vakai ki mui ʻi he ngaahi ʻata. ʻOku ngaue ʻa e kautaha ʻi ha ngaahi kolo ʻe 30 tupu ʻi Saxony pea pehe ki ha falekoloa ʻi he ʻInitaneti. Ko e taha ʻo kinautolu ʻoku tuʻu ia ʻi Tulesiteni-Klotzsche ʻi Travemünder Straße.

Tokoni ʻa e fale fahiʻanga fale kalapu ʻo e fale fahiʻanga manu

Ko e piokalafi-Birke Fleischerei-Wirtshaus-Partyservice ko ha fale fahiʻanga manu ecological ʻoku ʻi ai ha falekai mo ha tokoni ki he meʻakai ʻi Tulesiteni-Pieschen. ʻOku ʻomi pe ʻe he paini ʻa e kakanoʻi manu mo e sosisi mei he ngaahi meʻa ʻoku feʻunga mo e fanga monumanu, ʻa ia ʻoku faʻu ʻo fakatatau ki he ngaahi founga feimeʻatokoni angamaheni. ʻOku kau ʻi he ngaahi meʻa ni ʻa e pulu, puaka, Lami, fanga manupuna mo e kakanoʻi manu vaʻinga pea pehe ki he ngaahi faʻahinga sosisi kehekehe, Hami, salati mo e mafola. ʻOku toe hoko foki ʻa e paini ko ha fale talifononga cozy ʻoku ngaue ʻaki ʻa e ngaahi peleti fakavahelahi mo fakafehoanaki fakataimi naʻe ngaohi mei he ngaahi meʻa ʻoku hoko. ʻOku ʻomi ʻe he menu ha meʻa ki he ifo kotoa pe, mei fakakaungameʻa e ʻu peleti kakanoʻi manu ki he vegetarian mo vegan ngaahi fili ki he keke mo e desserts. ʻOku toe ʻomi foki ʻe he paini ʻoku ʻi ai ha paati tokoni ʻoku ne fakatauʻatainaʻi ʻa e buffets fakafoʻituitui, meʻakai mo e meʻakai louhiʻinima ki ha ngaahi meʻa fakafoʻituitui pe fakapisinisi.

Fleischerei Starke

Ko Fleischerei Starke ko ha fale fahiʻanga ʻo e famili ʻi Tulesiteni-Laubegast ʻa ia kuo ʻi ai talu mei he 1990. ʻOku ʻomi ʻe he fale fahiʻanga manu Starke ha kakanoʻi manu foʻou mei hono slaughterhouse pea pehe ki hano fili lahi ʻo e ngaahi sosisi mei hono ngaohi. ʻOku feʻaluʻaki ʻa e bratwurst, ngaahi sosisi, ngaahi sosisi ʻate, ngaahi sosisi toto, aspic, Hami, salami ki delicatessen salati, meatballs, schnitzels mo e goulash. ʻOku fakaʻaongaʻi pe ʻe Fleischerei Starke ʻa e kakanoʻi manu mei he fanga monumanu mei he feituʻu ʻoku tauhi ʻi ha founga ʻoku feʻunga mo e fakafaʻahinga. ʻE lava ke maʻu ʻa e fale fahiʻanga manu Starke ʻo ʻikai ngata pe ʻi hono kolo ʻi Leubener Straße, ka ʻi he ngaahi maketi fakauike kehekehe ʻi Tulesiteni.

Ola

Ko Tulesiteni ko ha kolo ʻoku ʻi ai hano tukufakaholo koloaʻia, ʻa ia ʻoku toe ha foki ʻi he ngaahi falekoloa butchers lahi. Tatau ai pe pe ʻoku ke kumi ha kakanoʻi manu foʻou, sosisi pe ngaahi meʻa delicatessen ifo, ʻoku ke fakapapauʻi ʻoku ke maʻu ʻa e meʻa ʻoku ke fekumi ki ai ʻi Tulesiteni. ʻOku mau ʻamanaki pe kuo mou fiefia ʻi hoʻomou fili ʻa e butchers lelei taha ʻi Tulesiteni pea te mou ʻahiʻahiʻi kinautolu ʻi hoʻomou ʻaʻahi hoko. Fiefia ʻi hoʻo meʻatokoni!

Fountaine in Dresden.