Lisi ʻi ʻolunga ʻo e ngaahi falekoloa lelei taha ʻi Losi ʻEniselisi

Kapau ʻoku ke kumi ha fale fahiʻanga manu lelei ʻi Losi ʻEniselisi, te ke spoilt ke fili. ʻOku ʻomi ʻe he kolo ha ngaahi specialties kakanoʻi manu kehekehe, mei he ngaahi sosisi tukufakaholo faka-Siamane ki he delicacies mei he funga ʻo e mamani. ʻI he blog ko ʻeni, te mau fakafeʻiloaki koe ki heʻetau lisi ʻi ʻolunga ʻo e ngaahi falekoloa lelei taha ʻi Losi ʻEniselisi ʻoku totonu ke ke feinga moʻoni.

1. ko e ngaahi sosisi lelei ʻa Schreiner: kuo ʻi he pisinisi ʻa e fale fahiʻanga manu ko ʻeni talu mei he 1952 pea ʻoku ne ʻomi ha ngaahi sosisi ʻe 100, kau ai ʻa e bratwurst, knackwurst, sosisi hinehina, mo ha ngaahi meʻa lahi ange. ʻOku toe ʻiloa foki ʻa Schreiner ʻi heʻene ngaahi kakanoʻi manu foʻou, hange ko e pulu, chops puaka, mo e moa. Te ke lava foki ʻo fakatau ha siisi, ma, musita mo ha specialties Siamane kehe ʻi heni.

2. Belcampo kakanoʻi manu Co.: ko e Belcampo ko ha fale fahiʻanga manu tuʻuloa ʻoku ne ʻomi ha kakanoʻi manu mei he fanga monumanu naʻe ohi hake ʻi heʻenau faama ʻi he fakatokelau ʻo Kalefonia. ʻOku tauhi ʻa e fanga monumanu ʻi ha founga ʻoku feʻunga mo e fakafaʻahinga, fafanga ʻo e musie pea ʻikai homouni pe antibiotics. ʻOku ʻomi ʻe he Pecampo ha fili ʻo e pulu, puaka, Lami mo e fanga manupuna, pea pehe ki he ngaahi kakanoʻi manu kuo fakamoʻui, Hami, Pekane mo e jerky. Te ke lava foki ʻo fiefia ʻi he sandwiches foʻou, salati mo e soups heni.

Advertising

3. Hanitingitoni kakanoʻi manu: hanitingitoni kakanoʻi manu ko ha fale fahiʻanga manu tukufakaholo ia kuo ʻi he maketi ʻa e kau ngoue ʻiloa ʻi Losi ʻEniselesi talu mei he 1986. ʻOku ʻomi ʻe he fale fahiʻanga manu ha kakanoʻi manu lelei mei he ngaahi faama fakalotofonua, hange ko ko ʻEngikasi Nikolosoni pulu, Kurobuta puaka mo e moa taʻetotongi. Te ke lava foki ʻo maʻu ha ngaahi kakanoʻi manu vaʻinga hange ko e bison, ostrich, kalokataile mo ha ngaahi meʻa lahi ange. ʻOku toe specializes foki ʻa e ngaahi kakanoʻi manu Hanitingitoni ʻi he toulekeleka, ko ha founga ʻoku ne ʻoange ki he kakanoʻi manu ha ifo lahi ange.

4. ko ha kosi ʻi ʻolunga ʻi he fale fahiʻanga manu: ko e kosi ʻi ʻolunga ko ha fale fahiʻanga manu fakaonopooni ʻoku fakatefito ʻi artisanal ngaahi naunau kakanoʻi manu. ʻOku ngaue ʻa e fale fahiʻanga manu mo e fanga kiʻi pisinisi fakafamili ʻoku nau hiki hake ʻenau fanga monumanu lelei ʻene lelei mo ecologically. ʻOku ʻomi ʻe ha kosi ʻi ʻolunga ha ngaahi kakanoʻi manu kehekehe, hange ko Wagyu pulu, Berkshire puaka, Lami mei Nuʻu Sila, mo ha ngaahi meʻa lahi ange. Te ke lava foki ʻo fakatau ha ngaahi sosisi, pai, terrines mo ha meʻatokoni ʻi heni.

5. fale fahiʻanga manu ʻa Kueni & falekai: ko Kueni ko ha fale fahiʻanga manu mo ha falekai fakaʻeiʻeiki naʻe fokotuʻu ʻe he chef Ketisi maka. ʻOku ʻomi ʻe he fale fahiʻanga manu ʻa e kakanoʻi manu lelei taha ʻoku hiki mai mei he USA, ʻAositelelia mo ʻIulope. Te ke lava ʻo fakatau ʻa e kakanoʻi manu foʻou mo motuʻa fakatouʻosi, pea pehe ki he Hami, salami, pâté mo e ngaahi meʻa delicatessen kehe. ʻOku hoko ʻa e falekai ko ha menu liliu fakaʻaho mo e malala siviʻi kimautolu e ʻu peleti kakanoʻi manu.

Hollywood Schild in Los Angeles.