އެމްސްޓަޑަމްގެ އެންމެ މޮޅު ކައްކާ މީހުންގެ ލިސްޓު

އެމްސްޓަޑަމްގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ބުޗަރ ޝޮޕްތައް ހޯދާނަމަ ނަސީބެވެ. އެމްސްޓަޑަމް އަކީ ނެދަލޭންޑްސްގެ އާދަޔާ ހިލާފު ސްޕެޝަލިޓީތަކުން ފެށިގެން އެގްޒޯޓިކް ކަޓްސް އަދި ރަހަތަކާ ހަމައަށް ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މީޓް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލިބެން ހުންނަ ސިޓީއެކެވެ. ކޮމްފޯޓް ފުޑްއަށް ތާޒާ މަސް ގަންނަން ބޭނުންވިޔަސް ނުވަތަ ރެސްޓޯރެންޓަކުން މީރު ކެއުމެއްގެ އުފަލުގައި އުޅެން ބޭނުންވިޔަސް ރަހައާއި ބަޖެޓަށް ފެތޭ ވަރުގެ ބުޗަރ ޝޮޕެއް ފެންނާނެއެވެ. އެމްސްޓަޑަމްގެ އެންމެ މޮޅު ބުޗަރ ޝޮޕްތައް ބަލާލަންވީ އެވެ.

1. ސްލަގެރިޖް ޑި ލީއުވް
ސްލެގެރިޖް ޑި ލިއު އަކީ އެމްސްޓަޑަމްގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކައްކާ އެވެ. 1964 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަމުން އަންނަ މި ކުންފުންޏަކީ ހިތްގައިމު ޔޫޓްރެކްޓްސެޓްސްޓްރާޓްގައި ހުންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. ސްލެގެރިޖް ޑި ލިއުއު އިން ބީފް، ލެމްބް، އޫރުމަސް، ކުކުޅު، ގޭމް އަދި ސޮސެޖް ފަދަ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ މީޓް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗީޒް، ވައިން އަދި ޑެލިސް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކޮށްނުވަތަ އެމީހުންގެ ފިހާރައަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެކުވެރި ހިދުމަތާއި މާހިރުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ބޭނުން ހިފޭނެ އެވެ.

2. ލޫމާން
ލޫމަން އަކީ 1890 ވަނަ އަހަރު ން ފެށިގެން އެމްސްޓަޑަމްގައި ހުންނަ ތާރީހީ ބުޗަރުގެ ފިހާރައެކެވެ. ޖޯރްދާން ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހުންނަ މި ބޯޓަކީ ރޫކްވޯސްޓް (ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ ސޮސެޖް)، އޮސެންވޯސްޓް (އޮކްސް ސޮސެޖް) އަދި ކްރޮކެޓް ފަދަ ނެދަލެންޑްސްގެ މީޓް ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެކެވެ. ލޫމަން އަކީ އޯގަނިކް މީޓާއި ހަލާލް މީޓާއި ވެޖިޓޭރިއަން އުފެއްދުންތައް ވެސް ވިއްކާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެމީހުންގެ ފިހާރައިން ނުވަތަ ސިޓީގެ ވަށައިގެންވާ އެކި ބާޒާރުތަކުން އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތައް ގަނެވޭނެ އެވެ.

3. ޗެޓައުބްރިންޑް
ޗެޓައުބްރިއަންޑަކީ އެމްސްޓަޑަމްގައި ހުންނަ ޒަމާނީ އަދި އަޕްސްކޭލް ބުޗަރސް ފިހާރައެކެވެ. އެއް ތަނަކީ އޮޑް-ޒުއިދު ސަރަހައްދުގައި އަދި އަމްސްޓެލްވީންގެ އަވަށުގައި ހުންނަ ފިހާރައެކެވެ. ޗެޓައުބްރިއަންޑް އަކީ ލޯކަލް އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަނޑުތަކުން ލިބޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު މަސްތަކެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބީފް، ވީލް، ލެމްބް، ބަނގުރަލާއި ކުކުޅު އަދި ގޭމް މީޓްގެ އިތުރުން ސީފުޑް، ޗީޒް އަދި ވައިން ހިމެނެ އެވެ. އަދި އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރުން ނުވަތަ ރެސްޓޯރެންޓުން މޭޒެއް ބުކް ކޮށްލެވޭނެ ކަމަށާއި އެތަނުން އާދައިގެ ކެއުންތައް ބަލައިލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertising

4- ފްރޭންކްގެ ސްމޯކް ހައުސް
ފްރޭންކްސް ސްމޯކް ހައުސް އަކީ އެމްސްޓަޑަމްގައި ހުންނަ ހާއްސަ ބުޗަރސް ފިހާރައެކެވެ. މިއީ 1994 ވަނަ އަހަރު ނެދަލޭންޑްސްއަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ގެނެސްދިން އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ފްރޭންކް ހެއިން އުފެއްދި ޖަމިއްޔާއެކެވެ. ފްރޭންކްސް ސްމޯކް ހައުސްގައި އާދަޔާ ހިލާފު ގޮތްތަކާއި ގުދުރަތީ މާއްދާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސަލްމަން، ޓްރައުޓް، ޗިކަން، ޑަކް، ހޭމް، ބޭކަން އަދި ޗީޒް ފަދަ މީރު ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދައެވެ. އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތައް ފިހާރައިން ނުވަތަ އޮންލައިންކޮށް ގަނެ، ނުވަތަ ކެފޭއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. މީރު ނާސްތާއަކަށް ނުވަތަ މެންދުރުގެ ކެއުމަކަށެވެ.

5. ޕީޓާ ވެން މީލް
ޕީޓާ ވެން މީލް އަކީ އެމްސްޓަޑަމްގައި ހުންނަ ކައްކާ ފިހާރައެކެވެ. މިއީ 1989 ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ޝިކާރަވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޕީޓާ ވެން މީލް އުފެއްދި ފިލްމެކެވެ. ޕީޓަރ ވެން މީލް ވިއްކަނީ ހިރު، ވަލު ސޫފާސޫފި، ހަރުފަ، ހަނޑޫ، ފިޔާ، ޕާޓްރިޖް، ކުއެލް ފަދަ ތަކެތިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ސެޓިފައިޑް ދަނޑުތަކުން އޯގަނިކް ބީފް، ލެމްބް، ބަނގުރަލާއި ކުކުޅު ފަދަ ތަކެތި ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެމީހުންގެ ފިހާރައިން ނުވަތަ އެމްސްޓަޑަމްގެ އެކި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ހޮޓާތަކުން އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތައް ފެންނާނެ އެވެ.

 

Amsterdam mit Kanal in der Dämmerung.