ސެން ފްރެންސިސްކޯގެ އެންމެ މޮޅު ބުޗަރ ޝޮޕްސް

ސެން ފްރެންސިސްކޯގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު މީޓާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ބުޗަރ ގެ ހިދުމަތް ހޯދާނަމަ ޗޮއިސް އަށް ހަލާކުވާނެ އެވެ. ގްރައުންޑް ބީފް އާއި ޗިކަން ތުނބުޅިން ފެށިގެން ޖަޕަނީސް ވާގިއު ސްޓީކްސް އާއި ސްވީޓް ޗޮޕްސް ފަދަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަދިޔާކޮށް، މި އަވަށަކީ ވަރަށް ރީތި މުސްކުޅި ވައްތަރުގެ ކައްކާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މިއީ ސެން ފްރެންސިސްކޯއިން ފެނުނު އެންމެ މޮޅު ބުޗަރ ޝޮޕްތަކެވެ.

1. ނިކޫ ސްޓޭކްހައުސްގެ ބުޗަރ ޝޮޕް
ނިކޫ ސްޓޭކްހައުސްގެ ބުޗަރ ޝޮޕުން ސެން ފްރެންސިސްކޯ ބޭ އޭރިއާގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު މީޓާއި އެންމެ ޕްރޮފެޝަނަލް ބުޗަރ ގެ ހިދުމަތް ލިބެއެވެ. ނިކޫ ސްޓޭކްހައުސްގެ ބުޗަރ ޝޮޕަކީ ސެން ފްރެންސިސްކޯގެ ހަމައެކަނި ސެޓިފައިޑް ކޯބޭ ބީފް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި އޭ5 ވަގްޔޫ ބީފްގެ އެކްސްކްލޫސިވް ސަޕްލަޔަރެވެ. ބުޗާގެ ފިހާރައިން އެންގަސް، ކުރޯބުޓާ، ލެމްބް އަދި ކުކުޅު ފަދަ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ އިތުރުން ޗީޒް، ވައިން އަދި އެހެނިހެން ކެއުންތައް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. ޑިޒައިން ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ޑިވިޜަން ސްޓްރީޓްގައި ހުންނަ ބުޗަރ ޝޮޕް ހުޅުވާފައި ހުންނަނީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

2. އެވޭދާނޯގެ މީޓްސް
އަވޭދާނޯގެ މީޓްސް އަކީ މިޝަނަކާ އެކު ކައްކާ ފިހާރައެކެވެ: މީހުންނާއި އެމީހުން ކައި އުޅޭ މަސްތަކާ އޮންނަ ގުޅުން އަލުން އިއާދަކުރުމެވެ. އެވޭޑާނޯސް މީޓްސް އިން ވިއްކަނީ ކުދި ދަނޑުތަކާއި ރާންޗްތަކުން ހަމައެކަނި ގްރާސް ފީޑް، އެންޓިބަޔޮޓިކް ފްރީ، ހޯމޯން ފްރީ، ގްރެސިން އަދި ދިވެހި މަސް އެކަންޏެވެ. ބުޗަރ ޝޮޕުން އޯގަނިކް ތަރުކާރީ، ފައިން ޗީޒް، ޗާކިއުޓަރީ އަދި ގޭގައި ތައްޔާރުކުރާ މީޓްގެ ކުޑަ ސިލެކްޝަނެއް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެވޭޑާނޯސް މީޓްސް ހުންނަނީ ބާނަލް ހައިޓްސް އަވަށުގެ ކޯޓްލޭންޑް އެވެނިއުގައި ކަމަށާއި ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

3. ގޯޒޫ
ގޯޒޫ އަކީ ގްރިލިން، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން، ސްޓޫކުރުން އަދި ރޯސްޓް ކުރުން ފަދަ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ ވަގްޔޫ ބީފްގެ ހާއްސަ ރެސްޓޯރެންޓެކެވެ. ގޯޒޫ އިން ލަގްޒަރީ ވަގްޔޫ ސްޓޭކްސް ވިއްކާ ބުޗަރ ޝޮޕެއް ވެސް ލިބެ އެވެ. ބުޗަރ ޝޮޕުން ގްރައުންޑް ބީފް 40 ޑޮލަރަށް ފަސް ޕައުންޑް، މިއާޒާކީ ސްޓްރިޕްގެ ހަތަރު އައުންސް 65 ޑޮލަރަށް ނުވަތަ ކޯބެ ރިބެ 190 ޑޮލަރަށް، ބޮޑު ވަގްޔޫ ފޮއްޓަކާ ހަމައަށް 600 ޑޮލަރަށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރަނީ ޓޯކް މެދުވެރިކޮށެވެ. ފައިނޭންޝަލް ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ސްޕިއާ ސްޓްރީޓްގައި ހުންނަ ގޯޒޫ ހުޅުވާފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

Advertising

4- މެރީނާ މީޓްސް
މެރީނާ މީޓްސް އަކީ 1986 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެރީނާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހުންނަ ޒަމާންވީ ވައްތަރުގެ ބުޗާ ފިހާރައެކެވެ. މެރީނާ މީޓްސް އިން ބީފް، އޫރުމަސް، ލެމްބް، ވީލް، ވެނިސަން އަދި ކުކުޅު ފަދަ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. މެރީނާ މީޓްސް އަކީ ގޭގައި ތައްޔާރުކުރާ ސޮސެޖް، ޕައި، މެރީނޭޑް އަދި ސްޕައިސް ފަދަ ބާވަތްތަކަށް ވެސް މަޝްހޫރު އެއްޗެކެވެ. ޗެސްޓްނަޓް މަގުގައި ހުންނަ މެރީނާ މީޓްސް ހުޅުވާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

5- ލިޓްލް ސިޓީ މާކެޓް
ލިޓްލް ސިޓީ މާކެޓަކީ 1941 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނޯތު ބީޗް އަވަށުގައި ހުންނަ ޒަމާންވީ ވައްތަރުގެ ބުޗަރ ޝޮޕެކެވެ. ލިޓްލް ސިޓީ މާކެޓަކީ 30 އަށް ވުރެ ގިނަ ވައްތަރުގެ ސޮސެޖްތަކަށް އެންމެ މަޝްހޫރު މާކެޓެކެވެ. ލިޓްލް ސިޓީ މާކެޓުން ވެސް ގުއާންސިއަލް އަދި މީޓްބޯލް ތައް ތައްޔާރުކޮށް ފުލް ބުޗާ ކައުންޓަރެއް ލިބެ އެވެ. ލިޓްލް ސިޓީ މާކެޓަކީ ސްޓޮކްޓަން ސްޓްރީޓްގައި ހުންނަ މާރުކޭޓެކެވެ.

6- ބްރަޔަންސް ގްރޯސަރީ
ބްރަޔަންސް ކޮލިޓީ މީޓްސް އަކީ ފޭން ބޭސް ހުންނަ ކާބޯތަކެތީގެ މާރުކޭޓެއް ކަމަށްވާ ލޯރެލް ވިލެޖްގައި ހުންނަ ބްރަޔަންސް ގްރޯސަރީއަށް ދާ އެސްކޯޓެވެ. ބްރަޔަންސް ކޮލިޓީ މީޓްސް އަކީ 1963 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު އަދިވެސް ޕްރިމިއަމް ޑްރައި އޭޖް ފްލެނެރީ ބީފް ވިއްކާ އާއިލީ ވިޔަފާރިއެކެވެ. ބްރަޔަންސް ކޮލިޓީ މީޓްސް އިން ބަނގުރަލާއި ބަނގުރަލާއި ވީލް އަދި ކުކުޅުގެ އިތުރުން ސީފުޑް، ޗީޒް އަދި ނާޒުކުސަން ފަދަ އެހެނިހެން ބާވަތްތައް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. ބްރަޔަންސް ކޮލިޓީ މީޓްސް ހުންނަނީ ކެލިފޯނިއާ ސްޓްރީޓްގައި ކަމަށާއި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ފޯނު ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

7- އެލެގްޒެންޑާސް ސްޓޭކްހައުސް
އެލެގްޒެންޑާސް ސްޓޭކްހައުސް އަކީ ޖަޕާނުގެ ލަގްޒަރީ ބީފް އަށް މަޝްހޫރު އަޕްސްކޭލް ސްޓޭކްހައުސް އެކެވެ. އެލެގްޒެންޑާސް ސްޓޭކްހައުސްއިން ވަނީ ކައްކާ ފިހާރައެއް ވެސް ހުޅުވައި، އެ ފިހާރައިން ބޮޑު ވާގިއު ސްލައިސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. ބޮޑު ގްރިލް ޕެކޭޖެއްގައި ދެ ރިބީ، ދެ ޓީ-ބޯން، ޗިކަން ވިންގްސް އަދި ވެޖިޓަބަލް ސައިޑް ޑިޝް ހިމެނޭއިރު އިންޑިވިޖުއަލް ބާގާ ކިޓްތަކުގައި ތާޒާކޮށް ގްރައުންޑް ވާގިއު އާއި ހުރިހާ މާއްދާއެއް ހިމެނެ އެވެ. އެލެގްޒެންޑާގެ ސްޓޭކްހައުސް ހުންނަނީ ސޯމާ އަވަށުގެ ބްރެނަން ސްޓްރީޓްގައި ކަމަށާއި އެތަން ހުޅުވާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

8- އޮލިވިއޭގެ ބުޗަރީ
އޮލިވިއޭގެ ބުޗަރީއަކީ ޕެރިހުގެ މާސްޓާ ބުޗަރެއް ކަމަށްވާ އޮލިވިއޭ ކޯޑިއާ އުފެއްދި ޑޮގްޕެޗް ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހުންނަ ފްރާންސްގެ ބުޗަރ ޝޮޕެކެވެ. އޮލިވިއޭގެ ބުޗަރީއިން ވިއްކަނީ ގުދުރަތީ، ހޯމޯން ފްރީ އަދި އެންޓިބަޔޮޓިކް ފްރީ މަސް އެކަނި ލޯކަލް ދަނޑުތަކާއި ރާންޗްތަކުންނެވެ. އޮލިވިއޭގެ ބުޗަރީގައި ރަނގަޅުކުރި މީޓް، ހަމްސް، ޕެޓޭސް އަދި ޓެރިންގެ އިތުރުން ބޮއުފް ބޯގުއިގްނޮން އަދި ކޮކް އޯ ވިން ފަދަ ގޭގައި ތައްޔާރުކުރާ ރެޑީ ކެއުންތައް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އޮލިވިއޭގެ ބުޗަރީ ހުންނަނީ އިލިނޮއިސް ސްޓްރީޓްގައި ކަމަށާއި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

9. ފެޓެޑް ކަފް
ފެޓެޑް ކަފް އަކީ އެމެރިކާގެ ކަލިނަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދަސްވެނިވި ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ޓޭލާ ބޮއެޓިޗާ އާއި ޓޮޕޯނިއާ މިލާ އުފެއްދެވި ފެރީ ބިލްޑިން މާކެޓްޕްލޭސްގައި ހުންނަ ބުޗާ ޝޮޕަކާއި ޗާކިއުޓަރީއެކެވެ. ފެޓެޑް ކަފް ވިއްކަނީ ހޯމޯން ނުވަތަ އެންޓިބަޔޮޓިކްސް ނެތި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރުންގެ މަސް އެކަންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެޓެޑް ކަފް އިން ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ރަނގަޅުކުރާ މީޓް، ހޭމް، ބޭކަން، ޕައިސް އަދި ޓެރިންގެ އިތުރުން ގޭގައި ހަދާފައި ހުންނަ ސޯސް، ކޮންޑިމެންޓްސް އަދި ސައިޑް ޑިޝް ވެސް ލިބެން ހުރެ އެވެ. ފެޓެޑް ކަފް ހުންނަނީ އެމްބާކެޑެރޯ ސްޓްރީޓްގައި ކަމަށާއި އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

10. އެގްނެލޯ ފާމްސް
އެގްނެލޯ ފާމްސް އަކީ ކުއިންސް ރެސްޓޯރެންޓުގެ ކުރީގެ ޝެފެއް ކަމަށްވާ ނިކް އެގްނެލޯ އުފެއްދި ޕޮޓްރޭރޯ ހިލް އަވަށުގައި އަލަށް ހުޅުވި ބުޗާ ފިހާރައެކެވެ. އެގްނެލޯ ފާމްސް އިން ވިއްކަނީ ހޯމޯން ނުވަތަ އެންޓިބަޔޮޓިކްސް ނެތި ޕެޓަލޫމާގެ އަމިއްލަ ރޭންޗުގައި ހައްދާ ޖަނަވާރުންގެ މަސް އެކަންޏެވެ. އެގްނެލޯ ފާމްސް އިން ބީފް، ބަނގުރަލާއި ކުކުޅު އަދި ކުކުޅުގެ އިތުރުން ގޭގައި ތައްޔާރުކުރާ ސޮސެޖާއި ބޭކަން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އަގްނެލޯ ފާމްސް އަކީ 18 ވަނަ މަގުގައި ހުންނަ ކުންފުންޏަކަށް ވާއިރު، ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެ ތަން ހުޅުވާފައި ހުރެ އެވެ.

ނަތީޖާ
ސެން ފްރެންސިސްކޯ އަކީ މަސް ކެއުމާއި ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ މުއްސަނދި ތާރީހާއި ސަގާފަތެއް އޮތް ސިޓީއެކެވެ. ބޭ އޭރިއާގެ އެންމެ މޮޅު ބުޗަރ ޝޮޕްތައް އެ ސިޓީން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ރަހައަކާއި ބަޖެޓަކަށް ވެސް އެއްޗެހި ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އާދައިގެ ބާގަރެއް ނުވަތަ އަގުބޮޑު ވާގްޔޫ ސްޓީކެއް ހޯދަން އުޅުނަސް، ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބުޗަރ ޝޮޕެއް ފެންނާނެކަން ޔަގީނެވެ.

 

Golden Gate Brücke von San Francisco in der Dämmerung.