ހަނޯވާގެ އެންމެ މޮޅު ކައްކާ މީހުންގެ ލިސްޓު

ހަނޯވާގައި ރަނގަޅު ބުޗަރ ފިހާރައެއް ހޯދަން އުޅޭނަމަ އިޚްތިޔާރަށް ޓަކައި ހަލާކުވާނެއެވެ. އެ ސިޓީގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބުޗަރސް ފިހާރަތައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެ ފިހާރަތަކުގެ ކޮލިޓީ އާއި ތާޒާކަމާއި ތަފާތުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ހިތްގައިމު ބްރެޓްވާސްޓެއް، ޖޫސް ސްޓީކެއް ނުވަތަ ފައިން ހޭމް ސްޕެޝަލިޓީއެއްގެ މޫޑުގައި އުޅުނަސް، މިތަނުން ރަނގަޅު އެޑްރެސް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތެވެ. މި ބްލޮގް ޕޯސްޓުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ ހަނޯވާގެ އެންމެ މޮޅު ބުޗަރުންގެ އެންމެ މަތީ ލިސްޓު، ތިޔަބޭފުޅުން ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ޓްރައި ކުރަންވީ.

1. Metzgerei Müller
މުލަރ ބުޗަރގެ ފިހާރައަކީ 100 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ޢާއިލީ ވިޔަފާރިއެކެވެ. މިތާނގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ކަތިލުމާއި ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރެވެމުންދާއިރު، މިކަން ދައްކުވައިދެނީ މަހުގެ ކޮލިޓީ އާއި ރަހަ ބޮޑުކަމުންނެވެ. މުލަރ ބުޗަރގެ ފިހާރައިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ތާޒާކޮށް އުފައްދާ ސޮސެޖާއި މީޓްގެ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ގޭގައި ތައްޔާރުކުރާ ލިވާ ސޮސެޖާއި ކްރަންޗީ ސޮސެޖާއި ޓެންޑާ ބީފް ސްޓީކް ފަދަ ތަކެތި ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. ބުޗަރގެ ފިހާރަ މުލަރ އަކީ ސަރަޙައްދީ އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަށް އެކަށޭނަ ޖަނަވާރު ގެނައުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދޭ ފިހާރައެކެވެ.

2. ފްލީޝެރީ ޝްމިޓް
ފްލީޝެރީ ޝްމިޓް އަކީ ހިކި އުމުރުގެ ބީފް އަށް ހާއްސަ ޒަމާނީ އަދި އިނޮވޭޓިވް ބުޗާސް ފިހާރައެކެވެ. މާނައަކީ ކަތިލުމަށްފަހު، އެތައް ހަފުތާއެއްވަންދެން ބީފް ވައިގެ ތެރޭގައި މެޗޫއަރވެ، ހާއްސަކޮށް ޓެންޑަރ އަދި އެރޯމެޓިކް ހެދުމެވެ. ފްލީޝެރީ ޝްމިޓް ތަފާތު ޑިގްރީގެ ފައްކާކަން ހުށަހަޅައިދީ، ރަހައާ އެއްގޮތަށް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެ ކަނޑާލައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައިން ޗާކިއުޓަރީ، ސެލެޑް އަދި ރެޑީ މީލްސް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށާއި އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް ގޭގައި އުފައްދައެވެ.

3- ބުޗަރގެ ފިހާރަ ވެބާ
ބުޗަރސް ޝޮޕް ވެބަރ އަކީ ހަމް އާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ހާއްސަ ކުޑަ ނަމަވެސް ރީތި ބުޗަރުގެ ފިހާރައެކެވެ. މިތަނުގައި ތަފާތު 50 އަށްވުރެ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޚިޔާރުކުރެވިދާނެ، މި ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ކުރީގެ ރެސިޕީތަކާ އެއްގޮތަށް އަދި ގުދުރަތީ މަސާލާއެކު ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. ބުޗަރގެ ފިހާރަ ވެބާ އަދިވެސް ބީޗް ލަކުޑީގެ މައްޗަށް އަމިއްލަ އަށް މަސް ބޯއިރު، އޭގެ ސަބަބުން އާދަޔާ ޚިލާފު ވަހެއް ލިބެއެވެ. ބްލެކް ފޮރެސްޓް ހޭމް، ޓައިރޯލިއަން ބޭކަން ނުވަތަ ސެލްމަން ހޭމް ވިޔަސް މިތަނުން ކޮންމެ ރަހައަކަށް ވެސް އެއްޗެހި ފެންނާނެ އެވެ.

Advertising

4. ފްލީޝެރީ މޭޔަރ
ފްލީޝެރީ މޭޔަރަކީ އޯގަނިކް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސް ކެއުމަށް ހާއްސަ އޯގަނިކް ބުޗަރސް ފިހާރައެކެވެ. ފްލީޝެރީ މޭޔަރ އަކީ ހަމައެކަނި ކޮންޓްރޯލްޑް އަދި ސެޓިފައިޑް އެނިމަލް ހަސްބެންޑްރީއިން ލިބޭ އޯގަނިކް މީޓެކެވެ. މި މަހަކީ އެންޓިބަޔޮޓިކްސް، ހޯމޯންސް އަދި ޖެނެޓިކް އިންޖިނިއަރިން އިން އެއްކިބާވެފައިވާ އަދި މަޑުމަޑުން ޕްރޮސެސްކުރާ އެއްޗެކެވެ. ކްލެސިކް ސޮސެޖް އަދި މީޓް ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ އިތުރުން ފްލީޝެރީ މޭޔަރ އިން ސޯޔާ، ސީޓަން ނުވަތަ ލޫޕިން ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ވެޖިޓޭރިއަން އަދި ވީގަން އޮލްޓަނޭޓިވްސް ވެސް ލިބެން ހުރެ އެވެ.

5- ބުޗަރގެ ފިހާރަ ކެލާ
މެޓްޒްޖެރީ ކެލާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކަލިނަރީ ދަތުރެއް ލިބޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ބުޗަރސް ފިހާރައެކެވެ. ޖަރުމަނުގެ ސޮސެޖާއި މީޓް ސްޕެޝަލިޓީގެ އިތުރުން ކެލަރ ބުޗަރސް ފިހާރައިން ބޭރުގެ އުފެއްދުންތައް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނޫންނަމަ ހޯދަން ދަތިވާނެ ކަމަށެވެ. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ލެމްބް ވިޔަސް، ކެނެޑާގެ ބައިސަން ވިޔަސް، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކެންގަރޫ ކަމުގައި ވިޔަސް، މިތަނުގައި ތިބާގެ ތަޅަށް ޕެމްޕަރ ކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ކެލަރ ބުޗަރގެ ފިހާރައިން ވެސް ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މީޓާއެކު ފުރިހަމައަށް ދާ މަސާލާ، ސޯސް އަދި ސައިޑް ޑިޝްތައް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

Hannoveraner Schloß bei Tag.