ޑްރެސްޑެންގެ އެންމެ މޮޅު ކައްކާ މީހުން

ޑްރެސްޑެން މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ބަރޮކް އާކިޓެކްޗާ އާއި އާޓް ޓްރެޒަރާއި ސަގާފީ މަންޒަރެއްގެ އިތުރުން ކަލިނަރީ ސްޕެޝަލިޓީގެ ސަބަބުންނެވެ. މީޓާއި ސޮސެޖް ކާން ބޭނުންނަމަ ސެކްސަންގެ ވެރިރަށުން އާދަޔާ ހިލާފު ފަންނުވެރިކަމާއި ސަރަހައްދީ އުފެއްދުންތަކާއި ޒަމާނީ ޓްރެންޑްތައް އެއްކޮށްލެވޭ ތަފާތު ކައްކާ މީހުން ފެންނާނެ އެވެ. މި ބްލޮގް ޕޯސްޓުގައި، ޑްރެސްޑެންގެ އެންމެ މޮޅު ބުޗަރ ޝޮޕްތަކަށް ތަޢާރަފްކޮށްދޭނަން، އެއީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ޒިޔާރަތްކުރަންޖެހޭ ފިހާރަތަކެކެވެ.

އިންހްގެ ދުވަސްވަރު ފަޗްފްލައިޝެރީ. Martin Düring

ސްޕެޝަލިސްޓް ބުޗަރސް ޝޮޕް ޑިއުރަކީ ޑްރެސްޑެންގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ މަޝްހޫރު ބުޗަރ ފިހާރައެވެ. އެގޮތުން 1893 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކުންފުނިން އަންނަނީ ހިތާއި އަތްޕުޅާއި ޖޯޝާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުން އުފައްދާ މާސްޓާ ފަންނާނުންގެ ގޭގައި ތައްޔާރުކުރާ މީޓާއި ސޮސެޖް ގެ އުފެއްދުންތައް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ޢާއިލާގެ ހަތަރުވަނަ ޖީލަކީ ކޮލިޓީއާއި ތާޒާކަމާއި ސަރަޙައްދީ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދޭ ޖީލެކެވެ. ބުޗަރގެ ފިހާރައިން އެސަރަހައްދުގެ ހޮވާފައިވާ ދަނޑުތަކުން ޖަނަވާރުތައް ހޯދައި، އާދަޔާ ޚިލާފު ރެސިޕީތަކާއި ޒަމާނީ ގޮތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެތަކެތި ޕްރޮސެސްކުރެއެވެ. ކްލެސިކް ސޮސެޖާއި ހޭމް ސްޕެޝަލިޓީގެ އިތުރުން ފުޅާ ރޭންޖުގައި ގްރިލްޑް ސްޕެޝަލިޓީސް، ޑެލިކޭޓްސެން ސެލެޑް، ސޫޕް، ސްޓޫ އަދި ރެޑީ މީލްސް ހިމެނެ އެވެ. ސްޕެޝަލިސްޓް ބުޗަރސް ޝޮޕް ޑިއުރިން އަކީ ރޮތެންބާގާ ސްޓްރޭގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ މައި ބްރާންޗުން އެކަނި ފެނުމުގެ އިތުރުން ޑްރެސްޑެންގެ އެކި ބާޒާރުތަކާއި އިވެންޓްތަކުގައި ވެސް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.

Ernst Schulze Fleischerei und Feinkost GmbH

އާންސްޓް ޝޫލްޒް ފްލީޝެރީ އަންޑް ފައިންކޮސްޓް ޖީއެމްބީއެޗް އަކީ 1935 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޑްރެސްޑެންގެ އާއިލީ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށާއި، މިއީ 1997 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތިން ވަނަ ޖީލުގައި މާގިއްޓާ ހެއިންރިޗް އާއި ޑައިޓްމާ ޝޫލްޒް ހިންގަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެކެވެ. ކައްކާ ފިހާރައިން އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ސޮސެޖާއި މީޓް ގެ ބާވަތްތަކަށް ލޯކަލް ދަނޑުވެރިންގެ ޖަނަވާރުތައް ޕްރޮސެސް ކުރެ އެވެ. މި އޮފާގެ ތެރޭގައި ތާޒާ މީޓުން ފެށިގެން ސޮސެޖް، ލިވާ ސޮސެޖް، އެސްޕިކް، ހަމް، ސަލާމީ އަދި ޕެޓޭސް، ޓެރިންސް، ސެލެޑް އަދި ސްޕްރެޑް ފަދަ ނާޒުކު ސާމާނު ހިމެނެ އެވެ. އާންސްޓް ޝޫލްޒް ފްލީޝެރީ އަންޑް ފައިންކޮސްޓް ޖީއެމްބީއެޗް އިން ޑްރެސްޑެންގައި ގިނަ ބްރާންޗްތަކެއްގެ އިތުރުން ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް އައުޓްލެޓެއް ހިންގަ އެވެ. އަދި ޑްރެސްޑެންގެ ހާއްސަ މާރުކޭޓުތަކާއި ސްޓްރައިޒެލްމާކްޓް ނުވަތަ ޑްރެސްޑެން ސިޓީ ފެސްޓިވަލް ފަދަ ޓްރެޑިޝަނަލް ފޯކް ފެސްޓިވަލްތަކުގައި ވެސް ތަމްސީލުކުރެ އެވެ.

Dürröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren GmbH

Dürröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren GMBH އަކީ 1992 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވުޖޫދަށް އައި ޑުރްރޯހަރސްޑޯފް-ޑިޓާސްބެކްގައި ހުންނަ މެދު ފަންތީގެ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުންޏަކީ ތާޒާ އަދި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ސޮސެޖްއުފެއްދުމުގެ އިތުރުން ކޮންވިނިއަންސް ޕްރޮޑަކްޓްތައް އުފެއްދުމުގައި ހާއްސަ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ރޯ މެޓީރިއަލްތަކަކީ ހަމައެކަނި ރީޖަނަލް ޕްރޮޑިއުސަރުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. ޑިއުރޯހަރސްޑޯފަރ ފްލެއިޝް- އަންޑް ވަރސްޓްވެރެން ޖީ.އެމް.ބީ.އެޗް އަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި، ޖަނަވާރުންގެ ވެލްފެއަރ އަދި ޓްރާންސްޕޭރެންސީއަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދޭ ކުންފުންޏެކެވެ. ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ތަކެތި އުފެދުމާއި ޕްރޮސެސް ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނުވަތަ ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ބަލައިލެވޭނެ އެވެ. ސެކްސޮނީގައި 30 އަށް ވުރެ ގިނަ ބްރާންޗްގެ އިތުރުން އޮންލައިން ފިހާރައެއް ވެސް އެ ކުންފުނިން ހިންގަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ތަނަކީ ޓްރެވެމަންޑާ ސްޓްރޭގެ ޑްރެސްޑެން-ކްލޮޓްޒްޝޭގައި ހުންނަ ތަނެކެވެ.

Advertising
އޯގަނިކް ބިރްޗް ބުޗަރސް ޓެވަރން ޕާޓީ ސަރވިސް

ބަޔޯ-ބިރްކޭ ފްލީޝެރީ-ވިރްޓްޝައުސް-ޕާޓީސަރވިސް އަކީ ޑްރެސްޑެން-ޕިޝެންގައި އެޓޭޗްޑް ރެސްޓޯރެންޓަކާއި ކޭޓަރިންގެ ހިދުމަތް ދޭ އިކޮލޮޖިކަލް ބުޗަރސް ފިހާރައެކެވެ. އޯގަނިކް ބާރޗްގައި ހުންނަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ރެސިޕީތަކާ އެއްގޮތަށް އުފައްދާ ބާވަތްތަކަށް އެކަށޭނެ ޖަނަވާރުގެ ބާވަތްތަކުގެ އޯގަނިކް މީޓާއި ސޮސެޖް ގެ ބާވަތްތައް އެކަންޏެވެ. މި ރޭންޖުގައި ބީފް، އޫރުމަސް، ލެމްބް، ކުކުޅު އަދި ގޭމް މީޓްގެ އިތުރުން އެކި ވައްތަރުގެ ސޮސެޖް، ހޭމް، ސެލެޑް އަދި ސްޕްރެޑް ހިމެނެ އެވެ. އޯގަނިކް ބާޗަކީ އޯގަނިކް މާއްދާތަކުން އުފައްދާ ސަރަހައްދީ އަދި މޫސުމީ ޑިޝްތަކަށް ވެސް ހިދުމަތް ދޭ ހިތްގައިމު އިންނެކެވެ. މި މެނޫގައި ކޮންމެ ރަހައަކަށް ވެސް އެއްޗެހި ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ ހިތްގައިމު މީޓް ޑިޝްތަކުން ފެށިގެން ވެޖިޓޭރިއަން އަދި ވީގަން އޮޕްޝަންސް އިން ފެށިގެން ގޭގައި ހަދާފައިވާ ކޭކާއި ޑެޒާޓް ފަދަ ތަކެތި ކަމަށެވެ. މި އޯގަނިކް ބާރޗްގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ މުނާސަބަތުތަކަށް ވަކިވަކި ބުފޭ، މެނޫ އަދި ފިންގަރ ފުޑް ޑެލިވަރީކޮށްދޭ ޕާޓީގެ ޚިދުމަތެއްވެސް ލިބެއެވެ.

Fleischerei Starke

ފްލީޝެރީ ސްޓާކޭ އަކީ 1990 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަމުން އަންނަ ޑްރެސްޑެން-ލައުބެގަސްޓްގައި ހުންނަ އާއިލާ އިން ހިންގާ ބުޗަރުގެ ފިހާރައެކެވެ. ބުޗަރސް ޝޮޕް ސްޓާކޭއިން އަމިއްލަ ސްޓޯލަރ ހައުސްއިން ތާޒާ މަސް ކެއުމުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސޮސެޖް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ބްރެޓްވާސްޓް، ކްރިސްޕް ސޮސެޖް، ލިވާ ސޮސެޖް، ބްލަޑް ސޮސެޖް، އެސްޕިކް، ހަމް، ސަލާމީ އިން ފެށިގެން ޑެލިކްސެން ސެލެޑް، މީޓްބޯލްސް، ޝްނިޓްޒެލްސް އަދި ގޫލަޝް ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. ފްލީޝެރީ ސްޓާކް ބޭނުންކުރަނީ ހަމައެކަނި އެ ސަރަހައްދުގެ ޖަނަވާރުންގެ މަސް، ބާވަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މަހެވެ. ބުޗަރގެ ފިހާރަ ސްޓާކޭ އަކީ ހަމައެކަނި ލިއުބެނަރ ސްޓްރޭގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ ބްރާންޗުން ނޫނީ ޑްރެސްޑެންގެ އެކި ހަފްތާ މާރުކޭޓުތަކުން ވެސް ފެންނާނެ ފިހާރައެކެވެ.

ނަތީޖާ

ޑްރެސްޑެން އަކީ މުއްސަނދި ކަލިނަރީ އާދަކާދައެއް އޮންނަ ސިޓީއެއް ކަމަށާއި، ގިނަ ބުޗަރުންގެ ފިހާރަތަކުން ވެސް އެކަން ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. ތާޒާ މީޓާއި ގޭގައި ހަދާފައި ހުންނަ ސޮސެޖް ނުވަތަ މީރު ނާޒުކުސަން ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހޯދަން އުޅުނަސް ޑްރެސްޑަން އިން ހޯދަން އުޅޭ އެއްޗެހި ފެންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު ކުރަނީ ޑްރެސްޑަންގައި ތިއްބެވި އެންމެ މޮޅު ކައްކާ ފަރާތްތައް ހޮވުމުގައި ތިޔަބޭފުޅުން ނަށް ވަރަށް އުފާ ލިބިވަޑައިގެން، ދެން އަންނަ ޒިޔާރަތުގައި ތިޔަބޭފުޅުން އެބޭފުޅުން ޓްރައި ކުރައްވާނެ ކަމަށް. ކެއުމަށް އިންސާފުކޮށްލަށްވާ!

Fountaine in Dresden.