ލޮސް އެންޖެލިސްގެ އެންމެ މޮޅު ބުޗަރ ޝޮޕްތަކުގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި

ލޮސް އެންޖެލިސްގައި ރަނގަޅު ބުޗަރ ޝޮޕެއް ހޯދަން އުޅޭނަމަ ޗޮއިސް އަށް ހަލާކުވާނެ އެވެ. ޖަރުމަނުގެ އާދަޔާ ހިލާފު ސޮސެޖުތަކުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބޭރުގެ ކެއުންތައް މި ސިޓީގައި ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. މި ބްލޮގް ޕޯސްޓުގައި، ލޮސް އެންޖެލިސްގެ އެންމެ މޮޅު ބުޗަރ ޝޮޕްތަކުގެ އެންމެ މަތީ ލިސްޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަޢާރަފްކޮށްދޭނަން، ތިޔަބޭފުޅުން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަންޖެހޭ.

1. ޝްރައިނަރސް ފައިން ސޮސެޖްސް: މި ބުޗަރ ޝޮޕަކީ 1952 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ފިހާރައެއް ކަމަށާއި، މި ފިހާރައިން 100 އަށްވުރެ ގިނަ ވައްތަރުގެ ގޭގައި ހަދާފައިވާ ސޮސެޖްތައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ބްރެޓްވާސްޓް، ނެކްވާސްޓް، ވައިޓް ސޮސެޖް ފަދަ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ޝްރެއިނަރސް އަކީ ރޯސްޓް ބީފް، ޕޯކް ޗޮޕްސް އަދި ޗިކަން ފަދަ ތާޒާ މީޓުތަކަށް ވެސް މަޝްހޫރު އެއްޗެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޗީޒް، ބްރެޑް، މަސްޓަޑް އަދި ޖަރުމަނުގެ އެހެނިހެން ސްޕެޝަލިޓީތައް ވެސް މިތަނުން ގަނެވިދާނެ އެވެ.

2. ބެލްކަމްޕޯ މީޓް ކޮމްޕެނީ: ބެލްކަމްޕޯ އަކީ އުތުރު ކެލިފޯނިއާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހައްދާ ޖަނަވާރުންގެ މަސް ލިބެން ހުންނަ ދެމެހެއްޓެނިވި ބުޗަރ ޝޮޕެކެވެ. މި ޖަނަވާރުތައް ބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ބާވަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް، ގްރާސް ކާންދީ، ހޯމޯން ނުވަތަ އެންޓިބަޔޮޓިކްސް އާ ނުލައި ފަރުވާ ދީގެންނެވެ. ބެލްކަމްޕޯ އިން ބީފް، ބަނގުރަލާއި ބަނބުކެޔޮ އަދި ކުކުޅު ބިހުގެ އިތުރުން ރަނގަޅުކުރި މީޓް، ހޭމް، ބޭކަން އަދި ޖަރކީ ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތާޒާ ސޭންޑްވިޗާއި ސެލެޑާއި ސޫޕް ފަދަ ތަކެތި ވެސް މިތަނުން ބަލައިލެވޭނެ އެވެ.

3- ހަންޓިންޓަން މީޓްސް: ހަންޓިންޓަން މީޓްސް އަކީ 1986 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ލޮސް އެންޖެލިސްގެ މަޝްހޫރު ފާމަރސް މާކެޓުގައި ހުންނަ އާދަޔާ ޚިލާފު ބުޗަރ ޝޮޕެކެވެ. ބުޗަރ ޝޮޕުން އެންގަސް ބީފް، ކުރޯބުޓާ ޕޯކް އަދި ފްރީ ރޭންޖް ޗިކަން ފަދަ ލޯކަލް ދަނޑުތަކުން ފެންވަރު ރަނގަޅު މީޓު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ގޭމް މީޓް ފަދަ ބައިސަން، އޮސްޓްރިޗް، ކިނބުލު ފަދަ ތަކެތި ވެސް ފެންނާނެ އެވެ. ހަންޓިންޓަން މީޓްސް އަކީ ހިކި މުސްކުޅިވުމުގައި ވެސް ހާއްސަ އެއްޗެކެވެ.

Advertising

4- އަ ކަޓް އަބަވް ބުޗަރ ޝޮޕް: އަ ކަޓް އަބަވް އަކީ އާޓިޒަނަލް މީޓް ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާ ޒަމާނީ ބުޗަރ ޝޮޕެކެވެ. ބުޗަރގެ ފިހާރައަކީ އަޚްލާޤީ ގޮތުންނާއި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޖަނަވާރު ތަރުބިއްޔަތުކުރާ ކުދި ޢާއިލީ ވިޔަފާރިތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ފިހާރައެކެވެ. "އަ ކަޓް އަބަވް" އިން ވަގްޔޫ ބީފް، ބާކްޝަޔާ ޕޯކް، ނިއުޒިލޭންޑްގެ ލެމްބް ފަދަ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ މީޓް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އަދި ގޭގައި ތައްޔާރުކުރާ ސޮސެޖާއި ޕައި، ޓެރިން އަދި ރެޑީ މީލްސް ވެސް މިތަނުން ގަނެވޭނެ އެވެ.

5- ގްވެން ބުޗަރ ޝޮޕް އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓް: ގްވެން އަކީ މަޝްހޫރު ޝެފް ކާޓިސް ސްޓޯން އުފެއްދި ރީތި ބުޗަރ ޝޮޕާއި ރެސްޓޯރެންޓެކެވެ. ބުޗަރގެ ފިހާރައިން އެމެރިކާ، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ޔޫރަޕުން އެތެރެކުރާ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު މަސް ލިބެން ހުރެއެވެ. ތާޒާ އަދި މުސްކުޅި މަސްތަކުގެ އިތުރުން ހަމް، ސަލާމީ، ޕަޓޭ އަދި އެހެނިހެން ނާޒުކު ތަކެތި ގަނެވިދާނެ އެވެ. މި ރެސްޓޯރެންޓުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ޗާކޯލް ގްރިލްޑް މީޓް ޑިޝްތަކާ އެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބަދަލުވާ މެނޫއެއް ލިބެ އެވެ.

Hollywood Schild in Los Angeles.