ޕެރިހުގެ އެންމެ މޮޅު ބުޗަރ ޝޮޕްތަކުގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި

ޕެރިހުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު މީޓެއް ހޯދަން އުޅޭނަމަ އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭނެ ގިނަ ގޮތްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ބީފް، އޫރުމަސް، ޗިކަން، ލެމްބް، ނުވަތަ އެގްޒޯޓިކް މީޓް ވެސް ގަންނަން ބެލި ނަމަވެސް ރަހައާއި ބަޖެޓަށް ފެތޭ ވަރުގެ ބުޗަރެއް ސީދާ ފެންނާނެ އެވެ. ޕެރިހުގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ބުޗަރ ޝޮޕްތައް ބަލާލަންވީ އެވެ.

Boucherie Moderne
މި މެޓްޒް ސްޓްރެއިޓް ހުންނަނީ މެޓްރޯ ނޭޝަން ކައިރީގައި އޮންނަ 11 ވަނަ އެރޮންޑިސްމަންޓްގަ އެވެ. މިއީ ޒުވާން އަދި ޑައިނަމިކް ޓީމަކުން ހިންގަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. މިއީ ޓްރެޑިޝަނަލް ކަޓްތަކުން ފެށިގެން އިތުރު އޮރިޖިނަލް ކާށިތަކާ ހަމައަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީޓު ލިބެން ހުންނަ ޓީމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މީރު ރަނގަޅުކުރި މީޓާއި ފޯއީ ގްރާސް އަދި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޝްތައް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އުފެއްދުންތަކުގެ ކޮލިޓީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި އަގުތައް ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. މި ސްޓާފުންނަކީ ރަހުމަތްތެރި އަދި އެހީތެރިވެދޭ އަދި މަސް ކައްކާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދެވިދާނެ މުވައްޒަފެކެވެ.

Pierre Oteiza
މި ޗީޒް ޝޮޕާއި ބުޗަރގެ ފިހާރަ ހުންނަނީ ސެއިންޓް މިޝޭލް މެޓްރޯ ސްޓޭޝަން ކައިރީގައި ހުންނަ 5 ވަނަ އެރޮންޑިސްމަންޓްގައެވެ. އެއީ ބާސްކް ބިމުގެ އުފެއްދުންތައް ކަމަށްވާ ހޭމް، ސޮސެޖް، ޗީޒް އަދި ޕީ އެންޑް އެސަރކް ފަދަ އުފެއްދުންތަކެވެ. ޓީ އެންޑް އީކިއުޓް؛. މި މަސް ލިބެނީ އިހުތިރާމާއި އަޅާލުމާއެކު ޖަނަވާރު ތައް ތަރުބިއްޔަތުކުރާ ދިވެހީންގެ ފަރާތުންނެވެ. މި ޗީޒް އަކީ ރޯ ކިރުން ތައްޔާރުކޮށް ގުދުރަތީ ހޮހަޅަތަކުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ އެއްޗެކެވެ. އެ ފިހާރައިން އެ ސަރަހައްދުގެ ރާ އާއި ސައިޑާ އަދި އެހެނިހެން ކެއުންތައް ވެސް ވިއްކަ އެވެ. މި ހިދުމަތަކީ ހޫނު އަދި ސަމާލުކަން ދޭ ހިދުމަތެއް ކަމަށާއި ގަތުމުގެ ކުރިން ބައެއް ސާމްޕަލްތަކުގެ ރަހަ ބަލާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

BIDOCHE
މި ބުޗަރ ޝޮޕާއި ސްޓޭކްހައުސް ހުންނަނީ ޔޫ އެންޑް އީކިއުޓް ކައިރީގައި ހުންނަ 11 ވަނަ އެރޮންޑިސްމަންޓްގައެވެ. ޕަބްލިކް ސަބްވޭ ސްޓޭޝަން. މިއީ ކައްކާ ލައިނަކާއި ރެސްޓޯރެންޓަކާއި ބާއެއް އެއްކޮށްލެވޭ ޒަމާނީ އަދި ޓްރެންޑީ ތަނެކެވެ. ގެއަށް ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ އެތަނުގައި ކެއުމަށް ޓަކައި ޗާކޯލް ގްރިލްއެއްގައި ކައްކާފައި ހުންނަ މަސްކޮޅެއް ގަނެވިދާނެ އެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފްރާންސްގެ ދަނޑުތަކުން މި މަސް ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހޮވައެވެ. މޫސުންތަކާއި އުފެއްދުންތައް ލިބެން ހުންނަ މިންވަރަށް ބަލާއިރު މެނޫ އަށް ބަދަލު ތަކެއް އާދެ އެވެ. އަގުތައް ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ނަމަވެސް ކޮލިޓީ އަކީ އޭގެ އަގު ހުރި އެއްޗެކެވެ.

Advertising

ޖެކީ ގައުޑިން
މި ބުޗަރގެ ފިހާރައާއި ޗާކިއުޓަރީ ހުންނަނީ މޮންޓްމާޓްރޭ މެޓްރޯ ސްޓޭޝަން ކައިރީގައި ހުންނަ 18 ވަނަ އެރޮންޑިސްމަންޓްގައެވެ. މިއީ 1976 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަމުން އަންނަ އާއިލީ ވިޔަފާރިއެކެވެ. އެގޮތުން ބީފް، ވީލް، ލެމްބް، ބަނގުރަލާއި ކުކުޅު އަދި ގޭމް ފަދަ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މަސް ލިބެން ހުރެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ގޭގައި ހަދާފައި ހުންނަ ސޮސެޖާއި ޓެރިން، ރިލެޓްސް އަދި އެހެނިހެން ސްޕެޝަލިޓީތައް ވެސް ފެންނާނެ އެވެ. މިމަހަކީ މަޑުމައިތިރި އަދި ރަހަގަދަ އެއްޗެކެވެ. އަދި ބައިތަކަކީ ދީލަތި ބައިތަކެކެވެ. މި ސްޓާފުންނަކީ ރަހުމަތްތެރި އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި މަސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދުތަކެއް ދެވިދާނެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

La Baraka Boucherie Halal
މި ބުޗަރ ފިހާރަ ހުންނަނީ ސަބްވޭ ކެޑޭޓުން ކައިރީގައި ހުންނަ 9 ވަނަ އެރޮންޑިސްމަންޓްގައެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަތިލާ ޖަނަވާރުންގެ މަސް ވިއްކާ ހަލާލް ކައްކާ ފިހާރައެކެވެ. ބީފް، ލެމްބް، ޗިކަން، ތުރުކީ އަދި ވީލް ފަދަ ތަކެތި ފެންނާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އުތުރު އެފްރިކާ އާއި މެދުއިރުމަތީގެ ބައެއް މަސާލާ، ސޯސް، ކޫސްކަސް އަދި އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. މި މަހަކީ ތާޒާ އަދި މީރު އަދި އަގުހެޔޮ އެއްޗެކެވެ. މުވައްޒަފުންނަކީ މަޑުމައިތިރި، ހަރުދަނާ ބައެކެވެ.

Boucherie Bourdin
މި ބުޗަރ ޝޮޕާއި މީޓް ޝޮޕް ހުންނަނީ ލަމާކް-ކައުލެންކޯޓް މެޓްރޯ ސްޓޭޝަން ކައިރީގައި ހުންނަ 18 ވަނަ އެރޮންޑިސްމަންޓްގައެވެ. މިއީ ގުދުރަތީ ގޮތުން ހައްދާ ޖަނަވާރުންގެ މަސް ވިއްކާ އާދަޔާ ހިލާފު ކައްކާ ފިހާރައެކެވެ. ބީފް ކޮޅެއް ފެނިދާނެއެވެ.

The Eifeltower in Paris.