ނިއުޔޯކްގެ އެންމެ މޮޅު ކައްކާ މީހުން

ނިއުޔޯކަކީ ކަލިނަރީ ޑައިވާސިޓީއަށް މަޝްހޫރު ސިޓީއެކެވެ. ޕިއްޒާއިން ފެށިގެން ބޭގަލްސް އިން ފެށިގެން ޑިމް ސަމް އާ ހަމައަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެއްޗެހި އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު މީޓަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ރަނގަޅު ސްޓޭކް، ބާގާ، ސޮސެޖް ނުވަތަ ބީބީކިއު ހޯދާނީ ކޮންތާކުން ހެއްޔެވެ؟ ނަސީބަކުން ނިއުޔޯކަކީ ވެސް ލޯކަލް ދަނޑުތަކުން ފެންވަރު ރަނގަޅު މީޓް ލިބޭ ވަރަށް މޮޅު ބުޗަރު ފިހާރަތަކެކެވެ. ޖޫސީ ރިބީއެއް، ގޭގައި ހަދާފައިވާ ބްރެޓްވާސްޓެއް، ނުވަތަ އެގްޒޯޓިކް ވެނިސަން އެއް ހޯދަން އުޅުނަސް، މިއީ ނިއުޔޯކްގެ އެންމެ މޮޅު ބުޗަރ ޝޮޕްތަކެވެ.

- ތެދުވެރި ޗޮޕްސް ބުޗަރީ: އެންވައިސީގެ ހިއުމަން އެންޑް އޯގަނިކް ބުޗަރ ޝޮޕެކެވެ. ހަލާލް ޗިކަން، ބީފް އަދި ލެމްބް ގެ އަތުން ކަނޑާފައި ހުންނަ ކަޓުތަކަށް އެމީހުން ސްޕެޝަލައިޒްވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަނޑުތަކުން ތާޒާ ކިރާއި އަންގި އާއި ހޮޓް ބްރެޑް ކިޗަން އިން މީރު ރޮށި، ގޭގައި ތައްޔާރުކުރާ މިރުސް އަދި އަތްދަބަހުން ފުރިފައިވާ ސޮސެޖް ވެސް ލިބެން ހުރެ އެވެ. ކޯ އޯނަރުން ކަމަށްވާ މާކް އާއި ޓިމް ފޮރެސްޓާ އެކުގައި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ދަސްކުރި (ފަހުން އޭނާގެ ޝައުގުވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ކެރިއަރު ދޫކޮށްލި). މިތަނުން އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބަނގުރަލާއި ބީފް، ލެމްބް އަދި ޗިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާށެވެ. އެޑްރެސް: 319 އީ ނުވަވަނަ ސެއިންޓް، ނިއުޔޯކް، އެންވައި، 10003

- އޯ އުޘްމާނީލީ އެންޑް ސަންސް މީޓް މާކެޓް: އިޓަލީގެ ބުޗަރ ޝޮޕެއްގައި ފަންކީ އޯލްޑް ފެޝަން ފްލެއާއެއް ހުންނަ އިރު، ސްޓީކް، ގޭގައި ހަދާފައި ހުންނަ ސޮސެޖް އަދި ގޭމް މީޓް ވިއްކަ އެވެ. 1900 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވިޔަފާރީގައި އުޅުނު އެ ދެ ތަރިންނަކީ ރޮބަޓް ޑި ނީރޯ، އަލް ޕަޗީނޯ އަދި މާޓިން ސްކޯސެސީ ފަދަ ތަރިންގެ ވަފާތެރި ކްލައިންޓުންނެވެ. މިބާވަތްތަކަކީ ހިކި މުސްކުޅިވެފައިވާ ބީފްގެ ސަބަބުން މަސްތަކަށް އިތުރު ހަރުދަނާ ރަހައަކާއި ނާޒުކު ޓެކްސްޗާއެއް ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކިނބުލާއި އޮސްޓްރިޗް ނުވަތަ ކެންގަރޫ ފަދަ ބޭރުގެ މީޓުތަކަށް ހާއްސަ އޯޑަރުތަކެއް ވެސް ދެވިދާނެ އެވެ. އެޑްރެސް: 285 ބްލީކަރ ސެއިންޓް، ނިއުޔޯކް، އެންވައި، 10014

- ދަ މީޓް ހުކް: މި ބުޗަރގެ ފިހާރައަކީ ރާއްޖޭގެ ކުދި ދަނޑުތަކުން މުޅި ޖަނަވާރު ގެންނަ ފިހާރައަކަށް ވާއިރު، މި ފިހާރައަކީ އެމީހުންގެ ދިރާސާތަކާއި ދަތުރުތަކާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ކައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިޔާރަތްތަކުގައި ދަސްވި އާ ކަޓްތަކެއް ތައާރަފްކުރާ ފިހާރައެކެވެ. މި ސޮސެޖްތަކުގެ ތެރޭގައި ރެޑް ވައިން އާއި ރޯޒްމެރީ އިން ފެށިގެން ކޫގަރު ސޮސެޖް (ޕޯކް، ބޭކަން، ފެހި ފިޔާ، ސޯޔާ ސޯސް، ބްރައުން ޝުގާ، ޕެޕާ ފްލޭކްސް) ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖިންސަށް ހާއްސަ ފިރިހެން މީހާ ސްޓީކް - ފްލިންޓްސްޓޯނިއަން ބޯން-އިން-ސިރްލޯއިން ދެ އިންޗި ބޮޑުކޮށް ކަނޑާފައި ހުންނަ ތަން ވެސް ފެންނާނެ އެވެ. އެޑްރެސް: 397 ގްރަހަމް އަވޭ.، ވިލިއަމްސްބާގް. 718-609-9300

Advertising

- ލޮބެލްގެ ޕްރައިމް މީޓްސް: މަޝްހޫރު ބުޗަރ ޝޮޕަކީ ހަ އަހަރު ވަންދެން މަތީ ފަންތީގެ މީހުންނަށް ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ފިހާރައަކަށް ވާއިރު، ހޫޕީ ގޯލްޑްބާގް، ކެލްވިން ކްލެއިން އަދި ހެރިސަން ފޯޑް ފަދަ ތަރިން އެތަނުގެ އަގުބޮޑު ސްޓޭކްތަކާ އެކު ޝައުގުވެރިކުރުވަ އެވެ. އެ މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ ފަންނުވެރިކަން ފުރިހަމަކުރި ފަސް ޖީލުގެ ކައްކާ މީހުންގެ އާއިލާއެކެވެ. އެ މީހުން ދެނީ މަދުވެގެން ހަތަރު ހަފުތާ ވަންދެން ހިކި އުމުރުގެ ޔޫއެސްޑީއޭ ޕްރައިމް ބީފް އެކަންޏެވެ. އަދި އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރުކޮށް، ގެއަށް މަސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ އެވެ. އެޑްރެސް: 1096 މެޑިސަން އެވް.، އަޕަރ އީސްޓް ސައިޑް. 212-737-1372

- ޖަޕާން ޕްރިމިއަމް ބީފް: ނޯހޯގެ މި ބުޓިކް ބުޗަރ ޝޮޕަކީ ނިއުޔޯކުން ޖަޕާނުގެ ބީފް ހޯދުމަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. ފާރުތަކުގައި ގްރެފިޓީ އާއި މިއުރަލް ޖަހާފައި ހުއްޓެވެ. (ޖެހިގެން ހުރީ ބާސްކިއެޓްގެ އެންމެ ފަހު ސްޓޫޑިއޯ ކަމަށްވާ 57 ގްރޭޓް ޖޯންސް އެވެ.) އެތެރޭގައި ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް ވަނީ ހުސްވެފަ އެވެ. މީޓް ކައުންޓަރުގައި ހުންނަ ސާފު މަސްކޮޅުތައް ފެޓް އިން އެހާ މާބްލްކޮށްފައި ހުރުމުން އެ ބައިތައް ފެންނަނީ ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި ހުންނަ ހެންނެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވި މި ފިހާރައިން އޮރެގަންއިން ޖަޕާނުގެ ބްލެކް ވަގްޔޫ އާއި އެމެރިކަން އެންގަސް އާ ދެމެދު އޮންނަ ކްރޮސްއެއް ކަމަށްވާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޖަޕާނު އޭ5 މިއާޒާކީ ވަގްޔޫ އާއި ވަޝުގްޔޫ ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެޑްރެސް: 59 ގްރޭޓް ޖޯންސް ސެއިންޓް. 212-260-2333

އެހެންވީމާ، ދެން އަންނަ ފަހަރަކު ރަނގަޅު މީޓެއް ގެނައުމުގެ މޫޑުގައި އުޅޭއިރު، ނިއުޔޯކުގައި ހުންނަ މިއިން އެއް ބުޗަރ ޝޮޕަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ތަޖުރިބާކާރުން ނަސޭހަތްތެރިވާށެވެ. މާޔޫސްނުވާނެ!

 

New York lustaufname mit dem Cetral Park in der Mitte.