ރޯމްގެ އެންމެ މޮޅު ކައްކާ މީހުން

ރޯމަކީ ހަމައެކަނި ފަންނުވެރިކަމާއި ތާރީހާއި ޘަޤާފަތުގެ ސިޓީއެއް ނޫން ކަމަށާއި ކަލިނަރީ ގެ އުފާތައް ވެސް ލިބޭ ސިޓީއެއް ކަމަށެވެ. އިޓަލީގެ ކެއުންތަކަކީ ތަފާތުކަމާއި ކޮލިޓީ އާއި ރަހައަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މަޝްހޫރު ކެއުންތަކެކެވެ. ރޯމްގައި އެންމެ ރަނގަޅު ބައެއް މާއްދާތަކާއި ސްޕެޝަލިޓީތައް ލިބެން ހުރެއެވެ. ޕާސްތާ، ޕިއްޒާ، ޗީޒް ނުވަތަ މީރު ކެއުމަށް ލޯބިކުރާ މީހަކަށް ވިޔަސް ރޯމްގައި ތިބާގެ ރަހަތައް އުފާކޮށްދޭނެ އެއްޗެއް އަބަދުވެސް ފެންނާނެ އެވެ.

އެކަމަކު މީޓަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ރޯމަކީ ދަނޑުވެރިންނާއި ބަކަރިންގެ އާދަޔާ ހިލާފު އަދި ރަސްޓިކް ކެއުންތަކުން އިންސްޕަޔާވެގެން މީޓް ޑިޝްތަކުގެ ޒަމާންވީ އާދައެކެވެ. ސަލްޓިމްބޯކާ އެލާ ރޯމާނާ (ވީލް ކަޓްލެޓް ވިތު ހެމް އެންޑް ސޭޖް)، ކޯޑާ އެލާ ވެކްސިނާރާ (ޓޮމާޓޯ ސޯސްގައި އޮކްސްޓެއިލް)، އެބަޗިއޯ އެލާ ސްކޮޓަޑިޓޯ (ގްރިލްޑް ލެމްބް) ނުވަތަ ޕޯޗެޓާ (ރޯސްޓްޑް ޕޯކް ވިތް ހާބްސް) ފަދަ ކެއުންތަކަށް ވިސްނާލާށެވެ. ޔަގީނުން ވެސް މި ޑިޝްތައް ގޭގައި ތައްޔާރުކުރަން ނުވަތަ ހަމައެކަނި ރަނގަޅު މީޓެއް އުފަލުގައި އުޅެން ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ކައްކާ ފިހާރައެކެވެ.

ރޯމްގައި ތާޒާ އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ މަސް ދޭ ގިނަ ކައްކާ މީހުން ތިބި ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. މިއީ ރޯމްގެ އެންމެ މޮޅު ބުޗަރ ޝޮޕްތަކުގެ ލިސްޓެއް ކަން ޔަގީނެވެ.

1. ބުޗަރ ޝޮޕް

Advertising

ބުޗަރ ޝޮޕަކީ ހަމައެކަނި ކައްކާ ފިހާރައަކަށްވުރެ ބޮޑު، ރެސްޓޯރަންޓަކާއި ބާއެއް ވެސް މެއެވެ. މިތަނުގައި ހަމައެކަނި މަސް ގަތުމުގެ އިތުރުން ސީދާ ސައިޓުގައި ވެސް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ އެވެ. މި ކޮންސެޕްޓަކީ ވަރަށް އާދައިގެ ކޮންސެޕްޓެކެވެ: އުފެދުނު އެކި ގައުމުތަކުގެ ބީފް، އޫރުމަސް، ލެމްބް ނުވަތަ ކުކުޅުގެ ސިލެކްޝަނަކުން އިޚްތިޔާރުކޮށް، ރަހައަށް ގްރިލްކޮށް ނުވަތަ ރޯސްޓްކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ. މިކަން ކުރުމަށް އަލުވި، ސެލެޑް ނުވަތަ ތަރުކާރީ ފަދަ ސައިޑް ޑިޝްތަކަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ހަމަޔަގީނުންވެސް އެއިން ރަނގަޅު ރާއެއް ނުވަތަ ބިޔަރެއް ވެސް ބޯލެވިދާނެއެވެ.

ބުޗަރ ޝޮޕް ހުންނަނީ ރޯމްގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ވިއާ ޑި ޕިޓްރަލަޓާ 135 ގައެވެ. އެގޮތުން ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 19:00 އިން 02:00 އަށް، ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު 04:00 އަށް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ އެވެ. އަގުތައް މެދުމިނުގައި ހުންނައިރު މާހައުލަކީ އާދަޔާ ހިލާފު އަދި ޒަމާނީ މާހައުލެކެވެ. ޖޫސް ސްޓީކެއް ނުވަތަ ބާގަރެއްގެ މޫޑުގައި އުޅޭނަމަ ބުޗަރ ޝޮޕަކީ ދާން ރަނގަޅު ތަނެކެވެ.

2. ލާ ސަލޫމެރިއާ ރޮސިއޯލީ

ލާ ސަލުމެރިއާ ރޮސިއޯލީ އަކީ ސަލޫމެރިއާ، އިޓާލިއަން ނާޒުކުސަން، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ވައިން ބާ އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. މިތަނުން ފެންނާނީ ހަމައެކަނި މީޓު ނޫން، އިޓަލީގެ އެހެނިހެން ސްޕެޝަލިޓީތައް ކަމަށްވާ ބަލްސަމިކް ވިނެގާ، އޮލިވް، ކޭޕާސް، އެންޗޮވީސް، ޕާސްތާ، ރިސޯޓޯ، އޮލިވް އޮއިލް، ޓްރަފްލްސް، ޕިކްލްޑް މިރުސް، ސަން ޑްރައި ޓޮމާޓޯ، ޓޮމާޓޯ ސޯސް، އާޓިޗޯކް އަދި މޮސްޓާޑް އެވެ. މީޓް ސިލެކްޝަންގައި ހަމް، ސަލާމީ، މޯޓަޑެލާ، ކޮޕާ، ޕެންސެޓާ ފަދަ އެތައް ކަމެއް ހިމެނެ އެވެ.

ލާ ސަލޫމެރިއާ ރޮސިއޯލީ ހުންނަނީ ރޯމްގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ބާޒާރު ކަމަށްވާ ކެމްޕޯ ޑި ފިޔޯރީ މާރުކޭޓް ސްކޮއާ ކައިރީގަ އެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާފައި ހުންނަނީ 09:00 އިން 22:30 އަށެވެ. މިތަނުން ޝޮޕިން ނުވަތަ ކެވިދާނެ އެވެ. މި ރެސްޓޯރެންޓުގައި ތާޒާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ އެޕެޓައިޒާ، ޕާސްތާ، މީޓް އަދި ޗީޒް ޑިޝްތައް ހޮވޭނެ އެވެ. އިޓަލީއާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 2800 އަށްވުރެ ގިނަ ލޭބަލް ޖަހާފައިވާ މި ވައިން ލިސްޓުވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

3. މެސެލޭރިއާ ކެޓެނާ

މެސެލޭރިއާ ކެޓެނާ އަކީ ރޯމްގެ އެންމެ ސައްހަ އަދި ދިރުން ހުރި އެއް ތަސްތާސިއޯ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހުންނަ އާދަޔާ ހިލާފު ކައްކާ ފިހާރައެކެވެ. މިތަނުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފެންނާނީ ރޯމަން ކެއުންތަކުގެ އާދަޔާ ހިލާފު ލެމްބް އެވެ. އަބްރޫޒޯއަށް ނިސްބަތްވާ މި ބަނބުކެޔޮ ހޮވާފައި ވަނީ ހަރުދަނާ ކޮލިޓީ ކްރައިޓީރިއާއަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ބުޗަރގެ ފިހާރައިން ފައި، ކޮނޑު، ފަލަމަސް ނުވަތަ ޗޮޕް ފަދަ ތަފާތު ކަޓުތައް ލިބެން ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބީފް، އޫރުމަސް ނުވަތަ ޗިކަން ފަދަ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ މަސްވެސް މިތަނުން ގަނެވިދާނެއެވެ.

މެސެލޭރިއާ ކެޓެނާ ހުޅުވާފައި ހުންނަނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 07:00 އިން 14:00 އަށް އަދި 17:00 އިން 20:00 އަށެވެ. އަގުތަކަކީ އިންސާފުވެރި ހިދުމަތެއް ކަމަށާއި އެ ހިދުމަތަކީ ރަހުމަތްތެރި އަދި ގާބިލު ހިދުމަތެކެވެ. ރަނގަޅު ލެމްބްއެއް ހޯދަން އުޅޭނަމަ މެސެލޭރިއާ ކެޓެނާ އަކީ ރޯމްގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް އޮޕްޝަނެވެ.

4. މެސެލޭރިއާ އެލެސެންޑްރޯ ކާޑެލީ

މެސެލޭރިއާ އެލެސެންޑްރޯ ކާޑެލީ އަކީ ސަން ޖިއޯވާނީ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހުންނަ ރޯމްގެ އެހެން އާދަޔާ ހިލާފު ކައްކާ ފިހާރައެކެވެ. މިތަނުން ފެންނާނީ ބީފް، ޕޯކް، ލެމްބް، ވީލް، ޗިކަން، ޓާކީ ނުވަތަ ރެބިޓް ފަދަ ތަފާތު ވައްތަރުގެ މަސްތަކެވެ. މި މަސް އިޓަލީން އައިސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ތާޒާކޮށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެ އެވެ. ބުޗަރގެ ފިހާރައިން ގޭގައި ތައްޔާރުކުރާ ރަނގަޅުކުރާ މަސްތައް ކަމަށްވާ ސަލްސިޗިއާ، ސަލްސިޗިއާ ޕިކްކެންޓޭ ނުވަތަ ކޮޓެކީނޯ ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޗީޒް، އަންގި، ހަނޑޫ ނުވަތަ ޖެމް ވެސް މިތަނުން ގަނެވިދާނެ އެވެ.

މެސެލޭރިއާ އެލެސެންޑްރޯ ކާޑެލީ ހުޅުވާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 08:00 އިން 13:30 އަށް އަދި 16:30 އިން 20:00 އަށެވެ. އަގުތައް އެކަށީގެންވާ، ކޮލިޓީ ވެސް މަތި. ބުޗަރުގެ ފިހާރައަކީ 50 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އާއިލީ ވިޔަފާރިއެކެވެ. ތާރީހާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ކައްކާ ފިހާރައެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ މެސެލޭރިއާ އެލެސެންޑްރޯ ކާޑެލީ އަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޗޮއިސްއެކެވެ.

Der Tiber Fluss und der Petersdom in der Dämmerung.