Ko e ngaahi falekoloa lelei taha ʻi Seni Felenisisikou

Kapau ʻoku ke fekumi ki ha kakanoʻi manu lelei mo ha ngaue fakapalofesinale ʻi Seni Felenisisikou, te ke spoilt ke fili. ʻOku ʻi ʻapi ʻa e kolo ki ha butchers fakaʻofoʻofa, ʻo foaki ʻa e meʻa kotoa pe mei he kelekele pulu mo e ongo alanga moa ki he Wagyu faka-Siapani steaks mo e chops melie. Ko e niʻihi ʻeni ʻo e ngaahi falekoloa lelei taha ke ʻilo ʻi Seni Felenisisikou.

1. ko e fale fahiʻanga manu naʻe fai ʻe Niku Steakhouse
ʻOku ʻomi ʻe he fale fahiʻanga manu ʻa Niku Steakhouse ʻa e ngaahi kakanoʻi manu lelei taha pea mo e ngaue fakapalofesinale taha ʻi he ʻelia Seni Felenisisikou Pei. Ko e fale fahiʻanga manu ʻo Niku Steakhouse ko e tokotaha fefakatauʻaki pulu pe ia ʻe taha ʻi Seni Felenisisikou pea mo e kautaha ʻa A5 Wagyu pulu. ʻOku toe ʻomi foki ʻe he fale fahiʻanga manu ha ngaahi kakanoʻi manu kehe hange ko ko ʻEngikasi Nikolosoni, Kurobuta, Lami mo e fanga manupuna, pea pehe ki hono fili ʻo e cheeses, uaine mo e delicacies kehe. ʻOku tuʻu ʻa e fale fahiʻanga manu ʻi he hala ʻo e vaʻa ʻi he vahefonua fokotuʻutuʻu pea ʻoku fakaava ia ʻi he Tusite ki he Sapate.

2. kakanoʻi manu ʻa Avedano
Ko e kakanoʻi manu ʻa Avedano ko ha fale fahiʻanga manu mo ha misiona: ke toe fakafoki mai ʻa e fehokotaki ʻi he vahaʻa ʻo e kakai mo e kakanoʻi manu ʻoku nau kai. ʻOku fakatau atu pe ʻe he ngaahi kakanoʻi manu ʻa Avedano ʻa e musie, antibiotic-tauʻataina, hormone taʻetotongi, kaikai, mo e kakanoʻi manu fakalotofonua mei he fanga kiʻi faama mo e ngaahi faama iki. ʻOku toe ʻomi foki ʻe he fale fahiʻanga manu ha kiʻi fili ʻo e vesitapolo, cheeses lelei, charcuterie mo e ngaahi kakanoʻi manu. ʻOku tuʻu ʻa e kakanoʻi manu ʻa Avedano ʻi he hala Cortland ʻi he feituʻu Bernal pea ʻoku fakaava ia ʻi he Monite ki he Sapate.

Advertising

3. Gozu
Ko e Gozu ko ha falekai ia ʻoku specializes ʻi Wagyu pulu, ʻa ia ʻoku teuteuʻi ʻi ha ngaahi founga kehekehe, kau ai ʻa e grilling, ifi tapaka, stewing, mo e tunu. ʻOku toe ʻomi foki ʻe Gozu ha fale fahiʻanga manu ʻoku ne fakatau atu ʻa e tuʻumalie Wagyu steaks ke toʻo. ʻOku ʻomi ʻe he fale fahiʻanga manu ha pauni ʻe nima ki he $40, ʻaunisi ʻe fa ʻo e Miyazaki ki he $65, pe Kope ribeye ki he $190, ʻo aʻu ki ha puha Wagyu lahi ki he $600. ʻOku fakahoko ʻa e ʻota ʻi he ʻInitaneti ʻo fakafou ʻi he Tock. ʻOku tuʻu ʻa Gozu ʻi he hala tao ʻi he vahefonua fakapaʻanga pea ʻoku fakaava ia ʻi he Tusite ki he Tokonaki.

4. Malina kakanoʻi manu
Ko e kakanoʻi manu ʻa Malina ko ha fale fahiʻanga manu motuʻa ia ʻi he vahefonua Malina kuo ʻi ai talu mei he 1986. ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi kakanoʻi manu ʻa Malina ha ngaahi kakanoʻi manu kehekehe, kau ai ʻa e pulu, puaka, Lami, veal, venison mo e fanga manupuna. ʻOku toe ʻiloa foki ʻa Malina kakanoʻi manu ʻi heʻene ngaahi sosisi, pai, marinades mo e sipaisi. ʻOku tuʻu ʻa e kakanoʻi manu Malina ʻi chestnut hala pea ʻoku fakaava ia ʻi he Monite ki he Sapate.

5. kiʻi maketi ʻa e kolo
Ko e kiʻi maketi ʻa e kolo ko ha fale fahiʻanga manu motuʻa ʻi he feituʻu fakatokelau ʻo e matatahi ʻa ia kuo ʻi ai talu mei he 1941. ʻOku ʻiloa taha ʻa e kiʻi maketi ʻi he kolo ʻi heʻene ngaahi sosisi, ʻa ia ʻoku maʻu ʻi ha ngaahi meʻa ʻe 30 tupu. ʻOku toe ngaohi foki ʻe he kiʻi maketi ʻa e kolo guanciale mo meatballs pea ʻoku ne ʻomi ha kanita ʻi he fale fahiʻanga manu. ʻOku tuʻu ʻa e kiʻi maketi ʻi he hala Stockton pea ʻoku fakaava ia ʻi he Monite ki he Sapate.

6. ko e falekoloa ʻo Palaieni
Ko e kakanoʻi manu lelei ʻa Palaieni ko e fakafeʻao ia ki he falekoloa ʻo Palaieni ʻi he kolo Loumaile, ko ha maketi meʻakai ʻoku ʻi ai hano fakavaʻe. Naʻe fokotuʻu ʻa e kakanoʻi manu lelei ʻa Palaieni ʻi he 1963 pea ʻoku kei hoko pe ko ha pisinisi fakafamili ʻoku ne fakatau atu ʻa e pulu flannery. ʻOku toe ʻomi foki ʻe he ngaahi kakanoʻi manu lelei ʻa Palaieni ha ngaahi kakanoʻi manu kehe hange ko e puaka, Lami, veal mo e fanga manupuna, pea pehe ki he meʻa tahi, siisi mo e delicatessen. ʻOku tuʻu ʻa e kakanoʻi manu lelei ʻa Palaieni ʻi he hala Kalefonia pea ʻoku fakaava ia ʻi he Monite ki he Sapate.

7. Steakhouse ʻa ʻAlekisanita
Ko e Steakhouse ʻa ʻAlekisanita ko ha meʻafua steakhouse ʻiloa ia ʻi heʻene pulu faka-Siapani. Kuo fakaava foki ʻe he Steakhouse ʻa ʻAlekisanita ha fale fahiʻanga manu ʻoku ne ʻomi ha Wagyu matolu. ʻOku kau ʻi ha fuʻu kofukofu grill lahi ha ribeyes ʻe ua, ongo hui, kapakau moa, mo e ʻu peleti vesitapolo, ka ʻoku haʻu ʻa e ngaahi naunau Burger fakafoʻituitui mo ha kelekele foʻou Wagyu mo e ngaahi meʻa kotoa pe. ʻOku tuʻu ʻa e Steakhouse ʻa ʻAlekisanita ʻi he hala Brannan ʻi he tukuiʻapi SoMa pea ʻoku fakaava ʻa e Monite ki he Sapate.

8. Butchery ʻa Olivier
Ko e Butchery ʻa Olivier ko ha fale fahiʻanga manu Falanise ʻi he vahefonua Dogpatch naʻe fokotuʻu ʻe Olivier Cordier, ko ha fale fahiʻanga manu mei Palesi. ʻOku fakatau atu pe ʻe he Butchery ʻa Olivier ʻa e kakanoʻi manu fakanatula, hormone mo antibiotic mei he ngaahi faama fakalotofonua mo e ngaahi faama. ʻOku toe ʻomi foki ʻe he Butchery ʻa Olivier ha ngaahi kakanoʻi manu kuo fakamoʻui, Hams, pâtés mo e terrines, pea pehe ki he meʻatokoni kuo ʻosi teuteu hange ko boeuf bourguignon mo e coq. ʻOku tuʻu ʻa e Butchery ʻa Olivier ʻi he hala ʻIlinoisi pea ʻoku fakaava ia ʻi he Tusite ki he Sapate.

9. fatted pulu
Ko e pulu ʻa Fatted ko ha fale fahiʻanga manu mo charcuterie ʻi he maketi langa vaka naʻe fokotuʻu ʻe Teila Boetticher mo Toponia Mila, ko ha ongo ʻosi mei he ʻinisititiuti ʻo ʻAmelika. ʻOku fakatau atu pe ʻe he pulu ʻa e kakanoʻi manu mei he fanga monumanu kuo ohi hake ʻi ha founga tuʻuloa, taʻe ʻi ai ha homouni pe antibiotics. ʻOku toe ʻomi foki ʻe he pulu fatted ha ngaahi kakanoʻi manu kehekehe, Hami, Pekane, pai mo e terrines, pea pehe ki he sauces, condiments mo e ʻu peleti. ʻOku tuʻu ʻa e pulu Fatted ʻi he hala Embarcadero pea ʻoku fakaava ia ʻi he Tusite ki he Sapate.

Advertising
ToNEKi Media Newsletter!

10. Agnello faama
Ko e ngaahi faama Agnello ko ha fale fahiʻanga manu foʻou ia ʻi he feituʻu Potrero moʻunga naʻe fokotuʻu ʻe Niki Agnello, ko ha chef kimuʻa ʻi Quince falekai. ʻOku fakatau atu pe ʻe he ngaahi faama Agnello ʻa e kakanoʻi manu mei he fanga monumanu naʻe fokotuʻu ʻi heʻene faama ʻi Petaluma, taʻe ʻi ai ha homouni pe antibiotics. ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi faama Agnello ha pulu, puaka, Lami mo e fanga manupuna, pea pehe ki he ngaahi sosisi mo e Pekane. ʻOku tuʻu ʻa e ngaahi faama Agnello ʻi he hala 18 pea ʻoku fakaava ʻa e Pulelulu ki he Sapate.

Ola
Ko Seni Felenisisikou ko ha kolo ʻoku ʻi ai hono hisitolia mo e anga fakafonua ʻo e kakanoʻi manu mo e ngaue. ʻOku ʻomi ʻe he kolo ha niʻihi ʻo e ngaahi falekoloa lelei taha ʻi he feituʻu Pei, ʻo foaki ha meʻa ki he ifo mo e patiseti kotoa pe. Tatau ai pe pe ʻoku ke kumi ha kiʻi Burger faingofua pe ko ha Wagyu steak, ʻoku ke fakapapauʻi ʻoku ke kumi ha fale fahiʻanga manu ʻoku feʻunga mo hoʻo ngaahi fie maʻu.

 

Golden Gate Brücke von San Francisco in der Dämmerung.