ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠢᠲᠤᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠶᠠᠭ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠲᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠳᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠴᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠠ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠲᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

1. ᠰᠯᠠᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠯᠧᠶ ᠢᠦᠶ ᠃
ᠰᠯᠧᠺᠧᠷᠳ᠋ dee Leeuww ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠠᠯᠠᠹ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠭᠦᠩᠰᠧ 1964 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠧᠯᠧ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ Slagerij de Leeuw ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠂ ᠦᠵᠦᠮ ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

2. ᠯᠦᠮᠠᠨ᠃
ᠯᠦᠮᠧᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠨᠢ 1890 ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠤᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠵᠧᠷᠠᠳᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ Rookest ( ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ) ᠂ Osntest ( ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ) ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠡᠯᠪᠡᠴᠢᠬᠦ ᠦᠷᠡᠯ ᠃ Loummn ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

3. ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢ ᠠᠩ᠃
ᠰᠢᠶᠠᠳᠦᠢᠩ ᠪᠦᠯᠢ ᠠᠩ (Chateaabriaed) ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠮᠥᠬᠥᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ Oud-Zuid ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷᠧᠨ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠳᠦᠢᠩ ᠪᠦᠯᠢ ᠠᠩ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠲᠡᠯᠢᠭ᠍ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Advertising

4. ᠹᠷᠠᠨᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠃
ᠹᠷᠠᠨᠺ ᠪᠣᠯ Frank 〉sook Smok Hoosse ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠤᠲᠤᠭᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠹᠷᠠᠨᠺ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠾᠧ ᠾᠧᠦᠢᠨ ) アケケエ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠹᠷᠠᠨᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ᠂ ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠦ᠋ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠃ ᠲᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠺᠣᠹᠧ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠬᠣᠯᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

5. ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠹᠠᠨ ᠮᠧᠶᠢᠷ᠃
ᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠸᠠᠨᠮᠠᠨ ᠮᠧᠯ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠹᠠᠨ ᠮᠧᠶᠢᠷ ( ᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠸᠠᠮᠧᠯ ) ᠡᠴᠡ 1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠢ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠸᠠᠨᠮᠠᠨ ᠮᠧᠯ ᠪᠤᠭᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠂ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠂ ᠫᠧᠩ ᠫᠧᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

 

Amsterdam mit Kanal in der Dämmerung.