ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠢᠲᠤᠯᠬᠤ

ᠷᠤᠮᠠ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠷᠤᠮᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠤᠢ ? ᠷᠤᠮᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠶ ᠃ saltimbcc ala raoammea ( ᠬᠢᠮᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ) ᠂ coda alaascsciara ( ᠫᠠᠨ ᠫᠢᠩ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠨᠢᠦ ᠸᠧᠨ ᠸᠧᠨ ᠺᠧ alaaohaho alacotadito ( ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ) ᠪᠤᠶᠤ porchhtta ( ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠂ ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠷᠤᠮᠠ ᠳᠤ ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠪᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠴᠣᠯᠭᠣᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠶ ᠃ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠷᠣᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

1. ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠃

Advertising

ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠮᠣᠬᠣᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠄ ᠲᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠂ ᠲᠠ ᠲᠥᠮᠥᠰᠥ ᠂ ᠰᠠᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠸᠢ ᠳ᠋ᠢ ᠫᠢᠲ᠋ᠠᠯᠠᠲ᠋ᠠ 135 ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 19 ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ 02:00 ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ 04:00 ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠪᠦᠢᠷᠡᠭ ᠢ ᠢᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

2. ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠰᠢᠬᠢᠷᠲᠦ ᠡᠪᠡᠰᠦ᠃

Laalumeria Roscicioli ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠂ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠮᠣᠬᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠼᠤ ᠂ ᠠᠷᠤᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠵᠢ ᠂ ᠹᠧᠩ ᠸᠧᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠂ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠂ ᠰᠤᠯᠠ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠥᠵᠢᠭ᠍ ᠦᠨ ᠯᠠᠵᠤᠤ ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠂ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠃ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠮ᠎ᠡ ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠂ mortadla ᠂ coppaa ᠂ paeceta ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

Laa Salumeria Roscicoli ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ aampo de Fiori ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ 09:00 ᠠᠴᠠ 22:30 ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠳᠣᠭᠣᠳᠣ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠥᠮ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠴᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ イクーーᠭᠠᠷᠤᠶ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ ᠃

3. ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠃

ᠮᠧᠺᠯᠯᠠ ᠺᠠᠲ᠋ᠧᠨᠠ ᠪᠣᠯ Teer ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠦᠢᠯᠦᠢᠸᠧ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠠᠶ ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠥᠯ ᠂ ᠮᠥᠷᠥ ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠠᠺᠧᠯᠯᠧᠷᠠ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ 07:00 ᠠᠴᠠ 14:00 ᠵᠢᠴᠢ 17 ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ 20:00 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠨ᠎ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠶᠠᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠂ ᠮᠧᠺᠯᠧᠷᠠ ᠺᠠᠲ᠋ᠧᠨ ᠪᠣᠯ ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

エ᠃ ᠮᠠᠰᠠᠶᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠯᠢᠱᠠᠨ ᠱᠠᠨᠲᠸᠯᠦ ᠺᠠᠲᠷᠢ ᠃

ᠮᠠᠺᠧᠯᠯᠧᠷᠠ ᠠᠯᠧᠰᠰᠧᠰᠧᠨ Alesanroo H ᠷᠠᠳᠢᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠰᠠᠨᠲ᠋ ᠴᠢᠶᠣᠣᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ Salsicica ᠂ Salcic ccia piccnte ᠪᠤᠶᠤ cotechoo ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠂ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠂ ᠪᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠧᠺᠯᠯᠠ Alesasansdanr Cardeli ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ 08:00 ᠠᠴᠠ 13:30 ᠪᠠ 16:30 ᠠᠴᠠ 20:00 ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠶ ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠲᠠᠪᠢ ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠮᠧᠺᠯᠧᠷᠠ ᠠᠯᠧᠧᠷ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ sandro Carddli ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Der Tiber Fluss und der Petersdom in der Dämmerung.