ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠲᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠣᠨᠳᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠠ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠲᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠦᠷᠴᠢᠯᠢ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠃
ᠡᠨᠡ ᠮᠧᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ アア ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠥᠯᠬᠥᠮ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠩ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠦ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ᠍ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠫᠢᠶᠧᠯ ᠣᠲ᠋ᠣᠲ᠋ᠠᠰᠠ ᠃
ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠮᠢ ᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠤᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠪᠠᠰᠺ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠢᠮ᠎ᠡ ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠫᠠᠰ ᠠᠺᠧᠷᠠ ᠃ t & eacute;. ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠶ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠴᠧᠨ ᠵᠢᠩ ᠨᠡᠷᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠮ ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠂ ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠃
ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠥᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠨᠢ U〈 eacute ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠠᠬᠢ アア ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠡᠢ᠌ᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠷ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠥᠨ ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠮᠣᠬᠣᠯᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢᠶᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠶ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠃

Advertising

ᠵᠢᠵᠢᠺᠢ ᠭᠣᠤ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠃
ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠮᠧᠩᠮᠠᠲ᠋ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠠᠬᠢ アク ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ アケキカ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠂ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ᠍ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠯᠠᠪᠠᠷᠠᠺᠠᠪᠦ᠋ᠯᠢ ᠬᠡᠷᠴᠢᠵᠦ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠃
ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ 9 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠶ ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠡᠳ᠋ ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠪᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

ᠪᠦᠴᠧᠯᠢ ᠪᠣᠳᠧᠩ ᠃
ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ アク ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠯᠠᠮᠠᠺ ᠺᠣᠯᠠᠨᠺᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠤᠵᠠᠶ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠳᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠢ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

The Eifeltower in Paris.