ᠳ᠋ᠧᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠢᠲᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠃

ᠳ᠋ᠧᠸᠧᠽᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠯᠦᠺ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠶ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠰᠠᠺᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠰᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠲᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

Fachfleischerei in inh. ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ ᠳᠦᠯᠢᠨ᠃

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠫᠧᠷᠦᠢᠨᠳ᠋ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠧᠸᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ アクケウ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠡᠶ ᠃ ᠫᠧᠷᠦ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠠ ᠂ ᠱᠥᠯᠥ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠫᠧᠷᠦᠢᠨᠳᠢ ᠯᠦᠸᠧ ᠲᠧᠩᠪᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳ᠋ᠧᠸᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠡᠶ ᠃

Ernst Schulze Fleischerei und Feinkost GmbH

Ernst Schulze ᠹᠯᠧᠰᠺᠧᠨ Feed Feioot GmbH 1935 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠧᠽᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ アケケキ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠮᠧᠷᠭᠧᠲ᠋ᠠ ᠾᠧᠨᠢᠶᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ Dietmh Schulzeh ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠃ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠥᠯᠳᠡᠬᠦ ᠂ ᠬᠢᠮᠤᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠮᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠂ ᠰᠠᠯᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠲᠦᠷᠬᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ Ernst Schulze ᠹᠯᠧᠰᠧᠰᠧᠷᠠ ooheei ᠹᠧᠨᠰᠺᠧᠰᠲ᠋ ᠭᠧᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠳ᠋ᠧᠽᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠢᠽᠧᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠳ᠋ᠧᠸᠽᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠡᠶ ᠃

Dürröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren GmbH

D}rrhhrdrrfrdr ᠹᠯᠧ ᠸᠢᠰᠲ᠋ᠠᠸᠠ GmbH ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠢᠷᠷᠠᠷᠺᠷᠷᠠᠷᠠᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳ᠋ᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷᠪᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ 1992 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠭᠦᠩᠰᠧ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠪᠠ ᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠶ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠠᠶ ᠃ D}rrhrhrfr ᠹᠯᠧᠰᠺᠧ und Wurstware GmbH ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠦ ᠤᠤᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠰᠠᠺᠰᠧᠨ ᠵᠧᠦ ᠳᠦ ウᠣ ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠧᠽᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠺᠷᠣᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠷᠠᠹᠦ᠋ᠮᠢᠩᠳ᠋ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

Advertising
ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠬᠤᠰᠤ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠪᠧᠺ Birkk ᠹᠯᠧᠰᠧᠷᠠ ᠸᠢᠯᠲ᠋ᠧᠷ ᠸᠢᠯᠲ᠋ᠧᠷ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠺᠠ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠧᠰᠧᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠸᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠫᠢ ᠱᠧᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠬᠤᠰᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠢᠮ᠎ᠡ᠂ ᠰᠠᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠬᠢᠵᠦ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠬᠤᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠ ᠴᠠᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠷᠮᠣᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠬᠣᠷᠮᠣᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠬᠤᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠂ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠹᠷᠠᠶᠢᠱᠧᠯᠧᠢ ᠰᠲ᠋ᠠᠺ ᠃

ᠹᠯᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠧᠸᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠯᠦᠸᠧᠪᠧᠭᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ アケケᠣ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠺᠧᠺ ᠨᠢᠲᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠷᠡᠭ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠥᠯᠳᠡᠬᠦ ᠂ ᠬᠢᠮᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠹᠯᠧᠰᠺᠧᠷ ᠰᠲ᠋ᠠᠺ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠺᠧᠷ ᠯᠧᠺᠧᠷ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳ᠋ᠧᠸᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠃

ᠳ᠋ᠧᠸᠧᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠯᠠᠪ ᠳ᠋ᠧᠧᠽᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠧᠸᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠲᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ !

Fountaine in Dresden.