ᠬᠠᠨᠤᠸᠧᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠲᠤᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠶᠠᠭ ᠬᠠᠨᠤᠸᠧᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠲᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ᠍ ᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠠ ᠪᠦᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠸᠧ ᠸᠧᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠤᠸᠧᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠲᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠲᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

1. ᠮᠧᠶᠢᠽᠢᠭᠧᠯᠧ ᠮᠦᠯᠧ ᠃
ᠮᠢᠯᠯᠧᠷ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ アーーᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠢᠲᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠ ᠠᠮᠲᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠯᠯᠧᠷ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠤᠭᠲᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠂ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠮᠢᠯᠯᠧᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃

2. ᠹᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠰᠢᠲ᠋ ᠃
ᠹᠯᠧᠰᠧᠰᠧᠷᠧᠷ ᠰᠧᠺᠢᠲ᠋ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠲᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠣᠨᠴᠠ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠂ ᠹᠠᠩ ᠦᠨᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠶ ᠃ ᠹᠯᠧᠰᠧᠰᠧᠷ ᠰᠧᠺᠢᠲ᠋ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠯᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃

3. ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠸᠧᠶ ᠪᠦᠸᠧ᠃
ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠸᠧᠢ ᠪᠦᠸᠧ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠬᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠ 50 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠸᠧᠶ ᠪᠥᠸᠧ ᠮᠥᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠤ ᠪᠣᠣ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠲᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠯᠦᠨᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ ᠂ ᠲᠧᠯᠫᠧᠢ ᠭᠧᠨ ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Advertising

4. ᠹᠷᠠᠨᠯᠢ ᠮᠠᠶᠢᠶᠧ ᠃
ᠹᠯᠧᠰᠧᠰᠧᠷ ᠮᠣᠳᠧᠷ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠹᠯᠧᠰᠧᠷ Fleicheei Meper ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠡᠳ᠋᠂ ᠬᠣᠷᠮᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠧᠨ ᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠳᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠹᠯᠧᠰᠧᠰᠧᠷᠠᠮ ᠮᠥ epr ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠂ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠳᠥᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠳ᠋ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

5. ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠺᠠᠶᠢᠯᠧ᠃
ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯᠧᠷ ᠺᠧᠯᠧᠷ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠺᠠᠶᠢᠯᠧ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠶ ᠣᠨᠳᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠽᠧᠯᠠᠨᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠭᠤᠲᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠺᠠᠯᠧ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠡᠳ᠋ ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

Hannoveraner Schloß bei Tag.