ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠃

ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠺ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠠᠫᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠢ ᠵᠢᠶ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦᠦ ? ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠮᠪᠦᠢᠷᠡᠭ ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ ? ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠶ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠤᠷᠺ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠦᠷ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

— ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠨᠢᠲᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠄ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠺ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠶ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠯᠠᠵᠤᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠰᠦᠪᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠡᠶ ᠃ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠᠺ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠢᠮᠦ ᠹᠯᠧᠰᠲ᠋ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ( ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ) ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ 319 E 9th St ᠂ New York ᠂ NY ᠂ 10003 ᠃

- O Ottomanelli & Sons Meat Market: ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠣᠳ᠋ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ アケᠣᠣ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠷᠤᠪᠧᠷᠲ᠋ ᠳ᠋ᠧᠨᠢᠯᠦᠸᠧ ᠂ ᠠᠷ ᠫᠠᠰᠢᠨᠦᠢᠸᠧ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠠᠳᠢᠩ ᠰᠺᠧᠰᠺᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠥᠷᠭᠥ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠭᠤᠲᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ 285 ᠪᠷᠢᠺ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠂ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠤᠷᠺ ᠂ NY ᠂ 10014 ᠃

ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠰᠤ  ᠡ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠦᠨ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠦᠷ ( ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠂ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠲᠣᠰᠣ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠂ ᠬᠤᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ ) ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠥᠷ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ —ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢᠨᠴ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ 397 ᠭ᠌ᠷᠧᠯᠧᠢᠮᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠂ ᠸᠢᠯᠯᠢᠶᠠᠰᠪᠦᠢᠷᠡᠭ ᠃ 718-609-9300

Advertising

— ᠯᠦᠸᠧᠪᠧᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠥᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠪᠢᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠭᠣᠶᠣ ᠭᠧᠳᠪᠦᠢᠷᠡᠭ ᠂ ᠺᠠᠷᠸᠨ ᠺᠧᠯᠠᠶᠢᠶ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠷᠷᠢᠰᠤᠨ ᠹᠣᠷᠳ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ 1096 ᠮᠠᠶᠢᠳᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠂ ᠱᠠᠩᠳᠦᠢᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 212-737-1372

ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠺ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠡᠢ ᠃ ( ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯ 57 Great ᠵᠧᠨᠰ ᠂ ᠪᠠᠰᠺᠦᠢᠲ᠋ᠧ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠩᠭᠦᠢ ᠳᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠍ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠷᠬᠥᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠷᠬᠥᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ イーᠣケ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠠ5 ᠶᠠᠨ ᠶᠧ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠭᠧᠰ ᠦᠨ ᠡᠷᠯᠢᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ 59 ᠳ᠋ᠠ ᠵᠣᠨᠰ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠃ 212-260-2333

ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠨᠢᠦ᠋ ᠶᠣᠷᠺ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ ᠴᠢ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

 

New York lustaufname mit dem Cetral Park in der Mitte.