ᠯᠣᠰ ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠶᠠᠭ ᠯᠣᠰ ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠲᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨᠳᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠯᠣᠰ ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

1. Schheer〉 ssnn Finn Sasage s ᠄ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ アケオイ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠂ アーᠣ ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠺᠧᠷᠨᠢᠨ 〉 s ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

2. ᠪᠣᠷᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠸᠧ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠄ ᠪᠧᠯᠺᠠᠨ ᠪᠦᠸᠧ ᠪᠣᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠺᠠᠯᠢᠹᠤᠷᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠧᠦ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠷᠮᠣᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠪᠧᠷᠺᠠᠨ ᠪᠦᠸᠧ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠂ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ ᠂ ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠳ᠋ᠸᠢᠴ ᠂ ᠰᠠᠯᠠ ᠂ ᠱᠥᠯᠥ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

3. ᠾᠧᠩ ᠳ᠋ᠢᠩᠳᠦ᠋ᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠄ ᠾᠧᠩ ᠳ᠋ᠢᠩᠳᠦ᠋ᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ 1986 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠯᠣᠰ ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠲᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠨᠭᠰ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣᠲᠤ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠶ ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠶ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠂ ᠮᠥᠰᠥ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠾᠧᠩ ᠳ᠋ᠢᠩᠳᠦᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃

Advertising

4.Aut Above ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠄ Aut Above ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠰᠢᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠣᠰᠣ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ᠃ ᠠ ᠺᠣᠲ᠋ Above ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠦᠺᠰᠢᠷ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠽᠧᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠂ ᠱᠠᠯᠵᠢᠩ ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

5. ᠭᠧ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠄ ᠭᠧᠸᠡᠩ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠺᠧᠳᠢᠰ ᠰᠲ᠋ᠢᠰ ᠲᠦᠩ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠧᠦᠢᠷᠦᠫᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠮ᠎ᠡ ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠣᠯᠢᠳᠠᠭ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

Hollywood Schild in Los Angeles.