ᠰᠠᠨ ᠹᠷᠡᠨᠰᠢᠰᠺᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠰᠠᠨ ᠹᠷᠡᠨᠰᠢᠰᠺᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠲᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠲᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠮᠥᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠢ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠨ ᠹᠷᠡᠨᠰᠢᠰᠺᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

1. ᠨᠢᠺᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠥᠷ ᠦᠨ ᠮᠥᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠃
Niku Steahouss ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠨ ᠹᠷᠡᠨᠰᠢᠰᠺᠦ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ Niku Steahos ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠨ ᠹᠷᠡᠨᠰᠢᠰᠺᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠧᠨ ᠷᠦᠸᠧ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠂ ᠮᠥᠨᠴᠦ A5 ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠨᠭᠰ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠂ ᠦᠵᠦᠮ ᠦᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

2. ᠠᠸᠠᠳᠠᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠃
ᠠᠸᠨᠢᠨ 〉 ss Mnats ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠄ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠠᠸᠨᠨᠧᠨᠨ 〉 s Mnats ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠬᠣᠷᠮᠣᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠸᠨᠣ᠋ 〉 s Mnats ᠨᠢ ᠪᠧᠷᠨᠠᠯ Hdf ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ights ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠷᠷᠲ᠋ᠠ Aand Ave ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

3. ᠭᠣᠶᠣ ᠡᠪᠦᠭᠡ᠃
Gozu ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠂ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ Gozu ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠭᠣᠶᠣ ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ 5 ᠫᠦᠨᠳ᠋ ᠦᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ 40 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ 65 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ 190 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠂ 600 ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ Tock ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠭᠧᠫᠦ᠋ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠫᠢᠷ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

Advertising

4. ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠃
ᠮᠧᠷᠠᠮᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠨ ᠬᠠᠶ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ アケクカ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠮᠧᠷᠠᠮᠢᠨ Meats ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ᠃ ᠮᠧᠷᠠᠮᠢᠨ Meats ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠂ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠡᠪᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠧᠷᠠᠮᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

5. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠃
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠪᠧᠶ ᠬᠠᠶ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ アケエア ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠨᠢ ウᠣ ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠯᠠᠩᠭᠦᠶ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃

6. ᠪᠷᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠃
Bryann 〉Qaality Meats ᠪᠣᠯ Laurel Vil lage ᠶᠢᠨ ᠪᠷᠠᠨᠧᠨ ᠭᠷᠠᠺᠧᠷᠷᠤᠹ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠹᠠᠨᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠡᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠷᠠᠨᠧᠨ Qality Meats 1963 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠥᠨ ᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ Bryann 〉Qaality Meats ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠃ ᠪᠷᠠᠨᠠᠸᠨ Qaality ᠺᠠᠯᠢᠹᠤᠷᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

7. ᠶᠠᠯᠢᠱᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠥᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ᠃
ᠶᠠᠯᠢᠱᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠥᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠥᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠶ ᠃ ᠶᠠᠯᠢᠱᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠥᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠵᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ T ᠶᠠᠰᠤ ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠩ ᠬᠠᠮᠪᠦᠢᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠢᠵᠢ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠶᠠᠯᠢᠱᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠥᠷ ᠦᠨ ᠮᠥᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠨᠢ ᠰᠫᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠯᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

8. ᠣᠯᠢᠸᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠲᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠃
Olivir〉 sutchrrry ᠪᠣᠯ Dogpatcer ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠲᠤᠨ Olivir Cordididr ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠶ ᠃ Olivir〉sutchrrp ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠣᠷᠮᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ Olivir〉 sutchry ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠥᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ coo ao ao vinin ᠃ Olivir〉 sutchry ᠨᠢ ᠢᠯᠢᠨᠣᠶᠢ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

9. ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ᠃
ᠹᠠᠲ᠋ᠧᠳ᠋ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠲᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠷᠳᠦᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠳ Tay ᠪᠧᠯᠦᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ Toiaeia Miler ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠷᠮᠣᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠹᠠᠲ᠋ᠧᠨ ᠺᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠬᠢᠮ᠎ᠡ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠂ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠂ ᠠᠮᠲᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠨᠢ Embaacdaadrr ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

10. ᠠᠷᠧᠨᠯᠦ᠋ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ᠃
ᠠᠭᠧᠯᠯᠦᠢᠸᠧ ᠹᠠᠮᠰ ᠪᠣᠯ ᠫᠣᠲ᠋ᠧᠷᠯᠧᠷ Hol ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠥᠨ ᠃ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ Quince ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠴᠢ Nick Agnelo ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠷᠢᠨ ᠯᠦᠸᠧ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠫᠧᠲ᠋ᠠᠯᠦ᠋ ᠯᠦᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠳᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠷᠮᠣᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠠᠭᠧᠨᠯᠧ ᠹᠠᠮᠰ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩᠴᠠᠩ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠭᠧᠯᠧ ᠹᠠᠮᠢᠰ アク ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠃
ᠰᠠᠨ ᠹᠷᠡᠨᠰᠢᠰᠺᠦ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠶ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠮᠪᠦᠢᠷᠡᠭ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠥᠷ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠯᠠᠪ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

 

Golden Gate Brücke von San Francisco in der Dämmerung.